DUA VE NİYAZ!

DUA VE NİYAZ!

Elhamdü lillahi rabbil âlemin vesselatü vesselamü ala resulina Muhammedîn ve alihi ve sahbihi ecmain.

Ya ilahel âlemin!

Hamdini sözümüze sertac ettik.

Zikrini kalbimize miraç ettik.

Kitabını kendimize minhac ettik.

Biz yoktuk sen var ettin.

Varlığından haberdar ettin.

Aşkınla gönlümüzü bi karar ettin.

İnayetine sığındık kapına geldik.

Hidayetine sığındık lütfuna geldik.

Kulluk edemedik affına geldik.

Şaşırtma bizi doğruyu söylet.

Neş’eni duyur, hakikati öğret.

Sen duyurmazsan biz duyamayız.

Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz.

Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz.

Sevdir bize sevdiklerini,

Yerdir bize hep yerdiklerini.

Yar et bize erdirdiklerini.

Sevdin habibini kâinata sevdirdin:

Sevdin de hil’atı risaleti giydirdin:

Makamı İbrahim’den makamı mahmuda erdirdin.

Serveri asfiya kıldın.

Hatemi enbiya kıldın.

Muhammed Mustafa kıldın.

Salatü selam,

tahiyyatü ikram,

Her türlü ihtiram ona, onun aline, ashabına ve etbaına olsun.

Ya ilahel âlemin veya Arhamurrahimin; cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed’e mededü inayet ve lütfu hidayet eyleyüp tevfikati sübhaniyyesina mazhar eyle.

İbadatu taatımızı,

evradu ezkarımızı,

Dua ve ilticalarımızı,

Tövbe ve istiğfarlarımızı,

hayr ve hasenatımızı dergâhı izzetinde ahseni kabul ile makbul eyle.

A’malimizi, ef’alimizi, akvalimizi ve niyetlerimizi rızai şerifine muvafık ve mutabık eyle.

Cümlemizi, evladü iyalimizi ve cümle ümmeti Muhammedî, nefsi emmarelerimizin ve şeytan aleyhilla’nenin vesvesesinden ve desisesinden,

Ahir zamanın fitnesinden ve fesadından,

İnsü cin şeytanlarının şerrinden,

Her türlü sui akide ve ahlakı zemimeden muhafaza eyle.

Beldemizi ve memleketimizi, vatanımızı ve milletimizi her türlü afatı semaviye ve afatı araziye den, dâhili ve harici düşmanların şerrinden muhafaza eyle.

Ey kâinatın halikı ve müstakillen maliki olan allahım; Cümlemize ve evladü iyalimize ve cümle ümmeti Muhammed’e;

Şu vücudumu öyle büyüt ki cehennemi ben doldurayım da kimseye yer kalmasın. Diye niyazda bulunan Hazreti Ebu bekir efendimizin şefkat, iman ve sadakatini,

Dicle kenarında bir kurt bir koyunu kapsa Ömer’den sorulacak diye ağlayan, Hazreti Ömer efendimizin takva ve adaletini,

Resulü ekremin; hakkında melekler dahi Osman’dan utanır. Buyurduğu Hazreti Osman efendimizin hayâ ve cömertliğini,

Resulü ekremin; hakkında ben ilmin şehriyim alide onun kapısıdır. buyurduğu Hazreti ali efendimizin ilim ve şecaatini,

Seyyidüşşuheda Hazreti Hamza efendimizin cesaret ve kahramanlığını,

Piri müezzinin Bilal’i Habeşî radıyallahü anhın muhabbet ve samimiyyetini,

Refah ve zenginliğini elinin tersiyle itip resulü Ekrem efendimizin uğrunda çileye Razi olan mus’ab bin umeyrin anlayış ve nezaketini,

Ashabı kiram aleyhimürrıdvan hazretlerinin şecaat,

Kanaat ve İslam şuurunu,

Veysel karani hazretlerinin aşk ve muhabbetini,

Cebeli tarıkta atını denize sürüp; ya rab önüme deniz çıkmasa idi senin yüce kelamını dahada ileriye götürecektim diyen Tarık bin zıyadın heyecanını,

İstanbul muhakkak feth olunacak, onu feth eden komutan ne güzel komutan, onu feth eden ordu ne güzele ordudur. Hadisi şerifi ile resulü Ekrem ve nebiyyi muhterem efendimizin methü senasına mazhar olmuş, Ya ben İstanbul’u alırım, yâda İstanbul beni diyen; cennet mekân fatih sultan mehmed han hazretlerinin basiretini, azmini ve gayretini,

Bizans surlarına İslam sancağını diken Ulubatlı Hasanların düşman karşısındaki sebat ve şecaatini nasib eyle.

Müsebbibülesbap,

Müfettihülebvab,

mücibüddavat,

kadilhacat,

dafiülbeliyat,

müncilbeliyyat,

kafilmühimmat, olan allahım; Cümlemize enbiyai izamın, ashabı kiramın, selefi salihinin, eimmei müctehidinin, silsilei sadatın, evliyai kiramın, Sulehai salihinin, ulemai amilinin yolunda daim ve kaim olmayı iman ile yaşayıp iman ile ölmeyi nasip eyle.

Ey rahmeti sonsuz, af ve mağfireti hudutsuz olan rabbimiz; burada toplandığımız gibi ahirette de hatemül enbiya Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi vesellem efendimizin mübarek livaul-hamd sancağı altında toplanmayı nasip eyle.

makarrı iman ve manzarı rahman olan kalplerimizi nuru-Kur’an ve nuru ramazan ile münevver eyle.

Buluğ çağımızdan bu zamana kadar hasbel-beşeriyye amden, sehven, hataen vaki olan kavli, fiili, ameli ve kalbi, bütün hata ve günahlarımızı settar ismi şerifin ile setr edip gaffar ismi şerifin ile af ve mağfiret eyle.

Uzaktan ve yakından cemaatimize gelen ihvanı dinin maddi ve manevi dünyevi ve uhrevi bütün müşkilatlarını hal ve asan eyle.

Maddi ve manevi bütün borçlarımıza edalar, hastalarımıza şifalar,

Dertlerimize devalar ihsan eyle.

Maddi ve manevi dünyevi ve uhrevi umduklarımıza nail eyle.

Korktuklarımızdan emin eyle.

Son nefesimizde ol kelimei şahadet ki hep beraber buyurun eşhedü… Okuyarak cümlemize ruhumuzu iman ile teslim etmeyi nasip eyle.

Bedenlerimize sıhhat ve afiyet,

Ömürlerimize bolluk ve bereket,

Kazançlarımızda vüs’at ve genişlik,

İki cihanda saadet ve selamet nasip eyle.

Cümlemizin;

İbadetlerini makbul,

sa’yını meşkür,

Zenbini mağfur.

Din ve dünyamızı mamur.

Ticaretlerimizi ticareten len tebur sırrına mazhar eyle.

Cümlemizi vatana, millete, dini celili islama, kur’anı azimüşşana hadim, ehlisünnet itikadında daim, gündüzleri saim, geceleri ibadatu taatında kaim eyle.

Mücahidini islamı mansur,

A’dai dini mübini makhur,

Memaliki islamiyyeyi ma’mur,

Günahlarımızı mağfur eyle.

Beynena ve beynelmüslimin ülfet, muhabbet, meveddet ve ittihad nasip ve müyesser eyle.

 

Bu meclisimizi cümlemiz hakkında baisi rahmet ve sebebi mağfiret eyle.

Okunan hatimleri,

Yapılan vaazı nasihatleri,

ibadatu taatımızı,

evradu ezkarımızı,

Dua ve ilticalarımızı,

Tövbe ve istiğfarlarımızı dergâhı izzetinde ahseni kabul ile makbul eyle.

Hâsıl olan ecru-mesubatı, evvelen bizzat hacei kâinat hulasai mevcudat şefiul-usat fi yevmil arasat,

Başlarımızın tacı,

Dertlerimizin ilacı,

habibi hüda,

şefii ruzi ceza,

resulüssakaleyn,

İmamul-Haremeyn,

ceddül-haseneyn,

şefiül müznibin, seyyidül evvelin vel ahirin, rahmeten lil âlemin hatemül-enbiya Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi vesellem efendimizin ruhu şeriflerine hediye eyledik sen vasıl eyle.

Bütün peygamberanı izamın

Rusülü kiramın

Ashabı güzinin

Tabiinin

Tebei tabiinin

Eimmei müctehidinin

Ulemai amilinin

Sulehai salihinin

Kurrai kâmilinin

Hamelei kur’anın

Hademei hayrat ın,

abau ecdadımızın,

akrıbai taallukatımızın,

ümmehatü ceddatımızın,

Ve minel meğarib vel meşarık isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş banada bir Fatiha okuyacak yokmu diyen cümle ehli imanın da ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle.

Ya ilahel âlemin; ruhu Muhammedîyi bu meclisimizden haberdar eyle.

Âlemi dünyada ziyaret etmeyi,

Âlemi menamda gül yüzünü müşahede etmeyi,

Âlemi ukbada da şefaati uzmasına nail ve mazhar olmayı nasip ve müyesser eyle.

Âmin ya rebbel-âlemin vel hamdü lillahi rabbil âlemin.