(VEFA)SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN K.S.HAZRETLERİNİN TALEBE VE MÜNTESİPLERİNE OLAN VEFASINA DAİR KENDİ İFADELERİNDEN BİR BÖLÜM!

(VEFA)

SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN K.S.HAZRETLERİNİN

TALEBE VE MÜNTESİPLERİNE OLAN VEFASINA DAİR

KENDİ İFADELERİNDEN BİR BÖLÜM!

 

*Benim sizi terk etmeme acaba imkân mutasavver midir?

(Benim sizi terk etmeme imkân varmı? Böyle bir şey düşünülür mü?)

 

*O taraftan terk vaki olsa bile bu taraftan ebeden terk mutasavver değildir.

(siz terk etseniz bile benim sizi terk etmem ebediyyen ve kesinlikle düşünülmez)

 

*Esasen öyle bir huluk ve fıtrata malikiyet yoktur.

(aslında ben böyle bir ahlaka, karaktere ve fıtrata da sahip değilim)

 

*Sizin öyle bir tahayyülde bulunmanız beni büyük bir rikkate getirdi.

(sizin bu şekilde düşünmeniz beni çok duygulandırdı)

 

*Benim sizinle olan muamelem takdir ve meşiyyeti ezele merbut ve müstenid dir.

(benim sizinle olan münasebetim ilahi takdire bağlıdır. Ve ezelde allah subhanehünün dilemesine dayanır)

 

*Benim sizlerden başka kimim vardır ki kalbimin hubbı hassına makes ola!

( kalbimin hususi muhabbet ve sevgisine ma ’kes ve mazhar olacak sizlerden başka kimim var ki?)

 

*Benim elem ve enduhum sizin içindir.

Ekdar ve ahzanım sizlere racidir.

(benim acı ve ıstırabım keder ve üzüntülerim hep sizin içindir)

 

*Sizlerin âdemi terakkileri korkusu, derd ve hüznü kadar bana eser eden âlemde hiçbir şey yoktur.

(sizin maddi ve manevi yönden terakki edememeniz ve yükselememeniz kadar bu dünyada bana tesir eden ve beni üzen bir şey yoktur)

 

*Sizin terakkileriniz için bütün mevcudiyetimi bezl ve nesar etmezsem merd olmayayım.

(sizin maddi ve manevi derece almanız için maddi ve manevi bütün var gücümü harcamazsam merd olmayayım)

 

Mektuplar ve bazı mesaili mühimme sayfa 71

bir mektuptan…

onlar bizi unutuyor zan etmesinler.

daima her birerlerinizin muhabbeti ile kalbim meşhundur.(doludur)

benim manevi ve ilahi ihvan ve ahavatımdan başka bu darı fenada meşgul ve mukayyed olacak ve iştigale değecek kimim ve neyim vardır?

mektuplar ve mesaili mühimme sayfa 81