SİGARA BELASI

SİGARA BELASI

 

SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN KADDESALLAHÜ SIRREHÜL AZİZ HAZRETLERİNİN SİGARA HAKKINDA

BİR MEKTUBU!

 

29 ramazanda vasıl olan mektubun bazı parçaları

 

*Sigara beliyyesi

 

*Sigara beliyyesi hakkında bilmüşafehe bazı husus at mezkûr olmuş idi.

(sigara belası hakkında yüz yüze söz ile bazı hususlar anlatılmıştı)

Onları siz tekrar ediniz.

*Malum olsun ki: şeriatta izaai mal,

Kesreti sual haramdır.

(şeriatta bir malı zayi etmek ve çok sormak haramdır)

 

*Bu makamda izaadan murat; emvali, dünya ve ahirete faidesi olmayarak sarf ve istihlakidir.

(burada malı zayi etmekten murat malları, parayı dünya ve ahirete faidesi olmadan harcamak ve tüketmektir)

 

*Bu kabil sarfiyat ve istihlakatı umumiye muharremdir.

(bir malı dünya ve ahirete faidesi olmayacak şekilde harcamak haram kılınmıştır)

 

*Sigara istimalinde hürmeti mezküre temamiyle sabit ve mütahakkaktır.

(bu anlatılan haramlık sigara kullanmakta temamiyle mevcuttur)

 

*Çünkü: sigara istimalinde menfaati dünyeviye yoktur.

(çünkü sigara kullanmakta dünya menfaati yoktur)

 

*Bilakis mazarrat hâkimdir.

(bilakis sigara kullanmakta zarar vardır)

 

*Öyle mazarrat ki: ondan bedene,

cismaniyete hâsıl olan ilel ve emrazın ref ve izalesi bir zaman sonra daha mühim mebaliğin sarf ve istihlakini,

Netice dede bir faide elde edilememesini muciptir.

(sigara kullanmakta öyle bir zarar vardır ki sigara kullanmaktan dolayı vücutta meydana gelen hastalıkları giderip yok etmek ve tedavi olmak için daha çok paraların harcanmasını icap eder.

Buna rağmen netice dede bir faide ve şifa elde edilmez)

 

*Manevi mazarratı ise tadad edilmekle bitmez.

(manevi zararları ise saymakla bitmez)

 

*Mânii terakkidir.

(manevi yönden yükselmeye manidir)

 

*Rayihasından ervahı tayyibe muazzeb olur.

(sigaranın kokusundan temiz ruhlar, ruhaniler, melekler, rahatsız olup eza görürler)

 

*Vesaiti rahmet olan ervahı mezkurenin temasını yani alakai ruhaniyelerini men eder.

(sigaranın kokusu rahmete vasıta olan temiz ruhların, ruhanilerin, meleklerin alakasına mani olur)

 

*Bu büyük bir musibettir.

 

*Şu halde sigara içmek manen ve maddeten muzırdır.

(zarar vericidir)

Haramdır.

 

*Haram: Allahın nehy ettiği emirdir.

 

*Ona musır olanlar,

(haramları işlemekte ve sigara kullanmakta israr edenler)

Allah Teâlâ’nın emrine isyan ve muhalefet edenlerdir.

 

*İş bu neticeye müncer olur.

(iş buraya kadar varır)

 

*Yevmiye (günde)

25-30 sigara içenler günde bu sebeple allah Teâlâ’ya 25-30 defa muhalefet ediyor.

Haram irtikâp eyliyor demektir.

 

*Bu umuru teemmül etsinler.

(sigara içenler bunları iyi düşünsünler)

 

*Sigarayı azmi kavi ile terk etsinler.

(sigarayı kuvvetli bir irade ile terk etsinler)

 

*Mizaçta hâsıl olan muvakkat teşettütden dolayı korkmasınlar.

(sigarayı bırakanlar sigarayı bırakınca vücutta meydana gelen geçici değişiklikten korkmasınlar)

 

*Bu hal az bir müddet sonra sıhhati müstelzim olur.

(bir müddet sonra vücuttaki bu değişiklik sıhhat ve sağlığa dönüşür)

 

*Rızai mevlada inzimam eder.

(ayni zamanda haram olan sigarayı bıraktığı için buna Mevla’nın rızası da eklenir)

 

*Azim ve iradenin musirren istimali lazımdır.

(terk etme hususunda azim ve iradeyi ısrarlı bir şekilde kullanmak lazımdır)

 

*Şehri ramazan kesirul berekattır.

(ramazan ayının bereketi çoktur)

 

*Bu terkin bu ayda başlamış olması kati muvaffakiyetle tetevvüc etmesini muciptir.

(sigarayı terk etmeye ramazanda başlanması kesin muvaffakiyete götürür)

 

*Fırsatı ganimet bilsinler.

 

*Bende mevladan bu beliyyeden kurtulmalarını niyaz ediyorum.

(bende sigara içenlerin bu sigara belasından kurtulmaları için dua ediyorum)

 

*Badema

(bundan sonrada)

Velev bir sigarayı olsun ellerine almasınlar,

Ağızlarına koymasınlar.

mevladan Tevfik ve meded istesinler.

(muvaffak olmak için allah sübhanehüden yardım istesinler)

Mutlaka muvaffak olurlar.

 

Mektuplar ve bazı mesaili mühimme sayfa 113