EVRADI FETHİYYE TERCÜMESİ

 

EVRADI FETHİYYE

TERCÜMESİ

Ehlince malumdur ki

Evrad kelime olarak “vird”kelimesinin cem’isi ve çoğuludur.

“Vird ”günlük vazife, günlük zikir anlamında kullanılır.

Ahiret yolcusunun kendisine vazife edindiği zikirlere “evradu ezkar”denilir.

İşin ehli olan “ricalullah”allah adamları

Virdi olmayanın varidatı olmaz diyorlar.

Varidat kalbe gelen duygu ve düşüncelerdir.

Evliyaullah: Dört türlü varidatın olduğunu söylüyorlar.

1.varidatı rabbani

2.varidatı meleki

3.varidatı nefsani

4.varidatı şeytani

Nefsimizi ibadatu taat,

evradu ezkar,

tövbei istiğfar,

Murakabe,

Rabıta,

Tefekkür ile meşgul etmezsek, nefsimiz bizi, hevai heves,

Dünyevileşmek,

Oyun ve eğlence

Ve malayani ile meşgul eder.

Kalplerimize gelen düşünceler uhrevi ise rızai ilahiye uygun ise

edillei şer’iyyeye muvafık ise varidatımız rahmanidir.

melekidir.

Kalplerimize gelen düşünceler:

Hayra,

İbadete,

Hasenata,

Uhuvvete,

Hizmete,

rızai ilahiye yönelik değil ise

Konuştuğumuz sözler:

Gıybet,

Haset,

Kibir,

Hakaret,

Alay ve istihza,

Tecessüs,

Ayıplama,

Horlama,

Tahkir kokuyorsa!

Kalplerimize gelen varidat ve düşünceler kesin nefsanidir ve şeytanidir.

Her küp içindekini sızdırır.

Her kalp sevdiği şeyleri diline aktarır.

Şu halde kendimizi murakabe ve muhasebe terazisinde tartalım.

Ruhumuzun gıdası olan evradu ezkar ile meşgul olalım.

Zira hadisi şerifte kim bir şeyi çok severse onu çok anar.

Dua ibadetin özüdür. Buyuruldu.

Nefsani ve şeytani varidattan ancak dua ile kurtula biliriz.

Allahım: göz açıp kapayıncaya kadar hatta ondan çok az bir zaman dahi beni nefsime bırakma diye dua edip bize dua etmesini öğreten hakkında “yemin olsun ki sen azim ve büyük bir ahlak üzeresin” buyurulan Resulüllah sallallahü aleyhi vesellem dir.

Ben nefsimi temize çıkaramam. Zira nefs mübalağa ile kötülüğü emr eder. Diyen Yusuf aleyhisselam dır.

Öyle ise nefsimiz bizi meşgul etmeden biz onu dua ile

evradu ezkar ile

ibadatu taat ile meşgul edelim.

Birçok evliyaullah ın vird edinerek okuyup ihvan ve muhibbanınada okumalarını tavsiye buyurdukları:

Me’sur dualardan müellef ve mürekkeb olan hala birçok kimseler tarafından okunan bu “evradı Fethiye”yi Arapça bilmeyen kardeşlerimizin okuduklarını anlamaları ve dolayısı ile

Daha ihlaslı ve huşulu bir şekilde dua etmelerine vesile olması bakımından cür’et edip kısaca tercümesini yapmış oldum.

Elbette asl olan Arapça orijinali ile okumaktır.

Bu tercüme sadece manalara aşina olmak içindir.

Arapça orijinalini okumak isteyenlerin usul ve adabını mutlaka ehil bir kimseden öğrenip öyle okumalıdırlar.

Arapça kelimeleri Türkçeleriyle Karşılaştırmak mümkün olsun için Arapça orijinalindeki sayfa numaralarını sayfaların başına ekledim.

Dua edenlerin dualarının kabul olmasını Arhamurrahimin olan allah sübhanehüden niyaz eder dualarına Bizide katmalarını ümid ederim.

Her türlü,

Maddi,

Manevi,

Kalbi,

Kavli,

Fiili,

Ve ameli hata ve kusurlarımızın affını tezellül,

İnkisar,

Tazarru

Ve tevazu ile ancak allah sübhanehüden niyaz ederim.

Her türlü irşad ve muvaffakiyet ancak allah Teâlâ’dandır.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.

Mütercim

Ergün telis

 

 

 

 

(1)

Bismillahirrahmanirrahim

Her türlü hamdüsena âlemlerin rabbi olan,

Rahman olan,

Rahim olan,

Kıyamet gününün sahibi ve mutlak hâkimi olan Allah’a mahsustur.

Allahım ancak sana ibadet ederiz.

Ancak senden yardım isteriz.

Bizi doğru yola,

nimetlerine erdirdiğin kimselerin yoluna eriştir.

Hışma ve gazaba uğramışların yoluna değil Âmin.

Azim ve büyük olan,

Kendisinden başka mabudun bilhak olmayan,

Hay ve kayyum olan, Allah Teâlâ’dan af ve mağfiret dilerim.

Ona tövbe eder ondan affımı isterim.

(2)

Allahım: sen selam isminin sahibisin ve her türlü noksandan münezzehsin.

Mahlûkatın selameti ancak sendendir.

Selamet sana ait olup mahlûkatın selameti sana muhtaçtır.

Allahım afetlerden selametle bize hayat ver.

Allahım bizi selam diyarı olan cennetine dâhil et.

Celal ve ikram sahibi olan allahım senin hayır ve menfaatin çoktur.

Allahım: senin verdiğin nimetlere yetecek şekilde,

Senin ziyade cömertliğine kâfi gelecek kadar sana hamd olsun.

Allahım: Benim Bildiğim ve bilmediğim hamdlerin tamamı ile sana hamd ederim.

Allahım: Benim Bildiğim ve bilmediğim verdiğin nimetlerin tamamı için sana hamd ederim.

Allahım: benim İyi ve kötü hallerimin tamamında sana hamd ederim.

(4)

Euzu billahi mineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

Allahın huzurundan tard edilmiş şeytanın şerrinden sana sığınırım.

Rahman ve rahim olan Allahın ismiyle başlarım.

Allah kendisinden başka mabudun bilhak olmayan o Allah’tır.

O hay dır daima diridir.

O kayyumdur mahlûkatın işleri onunla kaimdir.

Onu ne gaflet basar

Nede uyku

Göklerde ve yerde her ne var ise hepsi onundur.

Onun izni olmaksızın onun huzurunda kim şefaat ede bilir?

O mahlûkatın önlerindeki ve arkalarındaki işleri bilir.

Onlar ise Allahın dilediği kadarın dan başka onun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

Onun kürsisi gökleri ve yeri kaplamıştır.

Gökleri ve yeri korumak ona ağır gelmez.

O çok yücedir. Çok büyüktür. Bakara 255

Subhanallah     (33) allahı tesbih ve tenzih

Ederim.

Elhamdü lillah  (33) her türlü hamd allaha

Mahsustur.

Allahu Ekber     (33) allah büyüktür.

La ilahe illallahü vahdehü la şerik leh

Lehül mülkü ve lehül hamdü vehüve ala külli şey’in kadir  (11)kere

Allahtan başka mabudun bilhak olan kimse yoktur.

Bütün mülk onundur.

Bütün hamd ona mahsustur.

O her şeye kadirdir.

(5)

Mabudun bilhak ancak cebbar olan Allah’tır.

Mabudun bilhak ancak kahhar olan Allah’tır.

Mabudun bilhak ancak aziz ve gaffar olan Allah’tır.

Mabudun bilhak ancak kerim ve settar olan Allah’tır.

Mabudun bilhak ancak yüce ve büyük olan Allah’tır.

Mabudun bilhak ancak gece ve gündüzü yaratan Allah’tır.

Mabudun bilhak ancak her mekânda mabud olan Allah’tır.

Mabudun bilhak ancak her lisan ile mezkûr olan Allah’tır.

Mabudun bilhak ancak her ihsan ile maruf olan Allah’tır.

Mabudun bilhak ancak her gün bir iş üzerinde olan Allah’tır.

Allaha iman ederek la ilahe illallah derim.

(6)

Allahın azabından eman için la ilahe illallah derim.

Allahın yanında emanet olarak la ilahe illallah derim.

Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Her türlü çare ve kuvvet allah Teâlâ iledir.

Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Biz ancak ona ibadet ederiz.

Hakikaten gerçekten la ilahe illallah derim.

İman eder olduğum halde ve sadık olarak la ilahe illallah derim.

İbadet ve kulluk için la ilahe illallah derim.

Lütuf ve merhametinden dolayı la ilahe illallah derim.

Her şeyden önce la ilahe illallah derim.

Her şeyden sonra la ilahe illallah derim.

Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Bizim rabbimiz bakidir. Her şey yok olup ölecektir.

Melik, hak ve Mübin olan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Melik, hak ve yakin olan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

(7)

Âli, yüce, azim ve büyük olan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Halim ve kerim olan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Yedi kat semavatın ve azim olan arşın rabbinden başka mabudun bilhak yoktur.

Ekremülekremin olan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Arhamurrahimin olan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Tövbe edenleri seven Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Miskinlere merhamet eden Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Sapıtanlara hidayet eden Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

.

Şaşıranlara yol gösteren Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Korkanlara eman veren Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Yardım isteyenlere yardım eden Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Yardım edenlerin hayırlısı olan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Koruyanların hayırlısı olan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Hayrulvarisin olan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

(8)

Hayrulhakimin olan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Hayrurrazıkin olan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Hayrulfatihin olan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Hayrulğafirin olan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Hayrurrahimin olan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Tek ve bir olan,

Sözünde sadık olan,

Kuluna yardım eden,

Kâfirler topluluğunu yalnız başına hezimete uğratan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Nimetin ehli, faziletin ve güzel senanın sahibi olan Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Mahlûkatın adedince, arşın ağırlığınca ve onun zatı razı oluncaya kadar ve kelimelerinin miktarınca la ilahe illallah derim.

(9)

Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

O vahdaniyet sahibidir.

O ferdaniyet sahibidir.

O kadimiyet sahibidir.

O Ezeliyyet sahibidir.

O ebediyet sahibidir.

Onunla münazaa edecek bir zıttı yoktur.

Onun hiç bir misli yoktur.

Onun hiç bir benzeri yoktur.

Onun hiç bir ortağı yoktur.

Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

O tektir.

Onun ortağı yoktur.

Bütün mülk onundur.

Bütün hamdüsena ona mahsustur.

O hayat verir.

O öldürür.

O ölmeyen daimi bir hayat sahibidir.

Bütün hayır onun yedi kudretindedir.

O her şeye kadirdir.

O evveldir.

O ahirdir.

O zahirdir.

O batın dır.

O her şeyi bilicidir.

Onun hiç bir misli ve benzeri yoktur.

O her şeyi işitir her şeyi görür.

Allah bize kâfidir.

O ne güzel vekildir.

(10)

O ne güzel mevladır.

O ne güzel yardımcıdır.

Rabbimiz bizi mağfiret buyur.

Dönüş ancak sanadır.

Allahım senin verdiğini kimse men edemez.

Senin men ettiğini kimse veremez.

Senin kaza ve kararını kimse red edemez.

Senin hükmünü kimse değiştiremez.

Varlık sahibine senden başka kimse faide veremez.

Bütün faide ancak sendendir.

Âli,

a’la,

vahhab olan rabbim seni tesbih ve tenzih ederim.

Ey her şeyi karşılıksız hibe eden,

Âli,

a’la,

Kerim,

vahhab olan rabbim seni tesbih ve tenzih ederim.

Allahım seni tesbih ve tenzih ederim ki

Sana hakkıyla ibadet edemedik.

Allahım seni tesbih ve tenzih ederim ki

Seni hakkıyla bilemedik.

Allahım seni tesbih ve tenzih ederim ki

Seni hakkıyla zikir edemedik.

Allahım seni tesbih ve tenzih ederim ki

Sana hakkıyla şükür edemedik.

(11)

Ebediyyül ebed olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Vahid ve ehad olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Ferd ve samed olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Semavatı direksiz yükselten allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Bir eş ve evlat edinmeyen allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Doğmayan,

Doğurmayan,

Hiç Bir dengi ve misli olmayan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Melik ve kuddus olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Mülk ve melekütün, âlemi gayb ve âlemi şahadetin sahibi olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Azamet,

Kudret,

Heybet,

Celal,

(12)

Cemal,

Kemal,

Beka,

Sena,

Ziya,

Nimet,

Kibriya ve ceberut sahibi olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Mabud melik olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Mevcud melik olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Uyumayan,

Ölmeyen,

Daimi hayat sahibi olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

O her türlü noksan sıfatlardan münezzeh sübbuhtur.

O her ayıptan beri Kuddüs’tür.

O bizim, meleklerin ve ruhun rabbidir.

Allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Bütün hamd allaha mahsustur.

Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Allah büyüktür.

Her türlü çare ve kuvvet ancak azim ve yüce olan allah iledir.

Allahım: sen hak meliksin.

Mabudun bilhak ancak sensin.

(13)

Ya allah

Ya rahman

Ya rahim

Ya malik

Ya kuddüs

Ya selam

Ya Mü’min

Ya müheymin

Ya aziz

Ya cebbar

Ya mütekebbir

Y halik

Ya bari’

Ya musavvir

Ya gaffar

Ya kahhar

Ya vehhab

Ya Rezzak

Ya Fettah

Ya alim

Ya kabıd

Ya basıt

Ya hafıd

Ya rafii

Ya muizz

Ya müzill

Ya semii

Ya Basir

Ya hakem

Ya adlü

Ya latifü

Ya habir

Ya halim

Ya azim

Ya gafur

Ya şekür

Ya aliyyü

Ya kebir

Ya hafiz

Ya mukit

(14)

Ya hasib

Ya celil

Ya cemil

Ya kerim

Ya rakib

Ya mücib

Ya vâsii

Ya hâkim

Ya vedud

Ya mecid

Ya bais

Ya şehid

Ya hakku

Ya vekilü

Ya kaviyyü

Ya metinu

Ya veliyyü

Ya hamidü

Ya muhsii

Ya mübdii

Ya muidü

Ya muhyi

Ya mümitü

Ya hayyu

Ya kayyumu

Ya vacidu

Ya macidu

Ya vahidü

Ya ehadu

Ya samedü

Ya kadiru

Ya muktediru

Ya mukaddimu

Ya muahhiru

Ya evvelü

Ya zahiru

Ya batinu

Ya vali

(15)

Ya müteali

Ya berru

Ya tevvabu

Ya mü’minu

Ya müntakimu

Ya afüvvu

Ya raufu

Ya malikelmülki

Ya zel celali vel ikramı

Ya rabbi

Ya muksitu

Ya camiu

Ya ğaniyyu

Ya muğni

Ya mu’ti

Ya maniu

Ya darru

Ya nafiu

Ya nuru

Ya hadi

Ya bediu

Ya baki

Ya varisu

Ya reşidu

Ya saburu

Ya sadiku

Ya settaru

Ey zatı ortak ve benzerden mukaddes ve münezzeh olan allahım

Ey sıfatları emsaline benzemekten münezzeh olan allahım

 

(16)

Ey ayetleri vahdaniyetine delalet eden allahım.

Ey masnuat ve mahlûkatı rububiyetine delalet eden allahım.

Ey az olmaksızın tek olan allahım

Ey varlığı başkasından sadır olmadan mevcud olan allahım.

Ey iyilikleriyle maruf olan allahım.

Ey ihsan ile mevsuf olan allahım.

O sınırsız maruftur.

O nihayetsiz mevsuftur.

O başlangıçsız evveldir.

O nihayetsiz sondur.

O kerem ve hilmiyle günahkârları af eder.

Ey hiçbir benzeri olmayan, semi ve Basir olan allahım.

Allah bize kâfidir o ne güzel vekildir.

(17)

O ne güzel yardımcıdır.

Ey yok olmadan daim olan allahım.

Ey zail olmadan kaim olan allahım.

Ey veziri olmadan işleri tedbirli idare eden allahım.

Bizim ana ve babalarımızın dünya ve ahiret işlerini kolaylaştır.

Allahım: Biz seni hakkıyla ve layıkıyla sena edip övmeye kadir olamayız.

Ancak sen kendi nefsini, zatını övdüğün gibisin.

Allahım: Sana iltica edip yakın olan aziz ve kuvvetli olur.

Allahım: senin sena ve övgün Âli ve büyüktür.

Allahım senin isimlerin pak ve mukaddestir.

Allahım senin işin ve şanın büyüktür.

Allahım senden başka ilah ve mabudun bilhak yoktur.

O allah kudretiyle her şeyi yapar.

O allah izzetiyle murad ettiği şeye hükm eder.

İyi bilin ki bütün işler sonunda allaha varır.

Allahtan başka Her şey helak olup yok olacaktır.

Bütün hüküm ancak onundur.

Sonunda hepiniz ona döneceksiniz.

(18)

Allah sübhanehü o düşmanlarına karşı sana kâfi olup seni koruyacaktır.

O Semii ve âlimdir.

Allah sübhanehü bize kâfi dir.

Allah sübhanehü kendisine dua edeni işitir, kabul eder.

Allah sübhanehüden başka talep ve arzu mahalli yoktur.

Kim allaha sübhanehüye ve dinine bağlanır, yapışır, sığınırsa kesin kurtulur.

Daima merhametli olan rabbim seni tesbih ve tenzih ederim.

Daima kerim olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Halim ve kerim olan allah sübhanehüden başka mabudun bilhak yoktur.

Allah Teâlâ’yı tesbih ve tenzih ederim.

Yedi kat Semavatın ve azim olan arşın rabbi olan Allah subhanehünün hayrı, bereketi ve menfaati çoktur.

Âlemlerin rabbi olan allah sübhanehüye hamd olsun.

Allah sübhanehüden başka mabudun bilhak yoktur.

O birdir.

Onun ortağı yoktur.

O allah Teâlâ sıfatlarında vahid dir.

O allah Teâlâ zatında ehad dır.

O allah Teâlâ Samet dir.

O allah Teâlâ ferd dir.

O allah Teâlâ daimen ve ebeden Hayy dir.

O allah Teâlâ daimen ve ebeden kayyumdur.

(18)

O allah sübhanehü bir eş ve evlat edinmemiştir.

O nun mülkünde hiç bir ortağı yoktur.

O hiç kimseye muhtaç olmadığı için onun bir velisi, yardımcısı yoktur.

Sen allah sübhanehüye tam manasıyla tazim et. Allahu ekberu kebira de.

Allah sübhanehü büyüktür.

Allah sübhanehü dinimiz için bize kâfidir.

Allah sübhanehü dünyamız için bize kâfidir.

Allah sübhanehü ehemmiyet verdiğimiz işlerimiz için bize kâfidir.

Allah sübhanehü bize zulüm edip saldıranlara karşı bize kâfidir.

Allah sübhanehü haset edip kıskananlara karşı bize kâfidir.

Allah sübhanehü kötü tuzak kuranlara karşı vekilimiz olup bize kâfidir.

Allah sübhanehü ölüm anında vekilimiz olup bize kâfidir.

Allah sübhanehü kabirde vekilimiz olup bize kâfidir.

Allah sübhanehü kabir ve mahşerdeki suallerde vekilimiz olup bize kâfidir.

Allah sübhanehü mahşerdeki hesapta vekilimiz olup bize kâfidir.

Allah sübhanehü mizanda vekilimiz olup bize kâfidir.

(20)

Allah sübhanehü mizanda vekilimz olup bize kâfidir.

Allah sübhanehü sıratta vekilimiz olup bize kâfidir.

Allah sübhanehü cennet ve cehennemin yanında vekilimiz olup bize kâfidir.

Allah sübhanehü cemaliyle müşerref olma anında vekilimiz olup bize kâfidir.

Kendisinden başka mabudun bilhak olmayan allah sübhanehü her hususta vekilimiz olup bize kâfidir.

Biz ancak ona tevekkül edip ancak ona yöneliriz.

Allah sübhanehüden başka mabudun bilhak yoktur.

Allah sübhanehüyü tesbih ve tenzih ederim ki o ne kadar muazzam ve büyüktür.

Allah sübhanehüden başka mabudun bilhak yoktur.

Allah sübhanehüyü tesbih ve tenzih ederim ki o ne kadar halim ve merhametlidir.

Allahtan başka mabudun bilhak yoktur.

Allah sübhanehüyü tesbih ve tenzih ederim o ne kadar kerim ve cömerttir.

Allah sübhanehüden başka mabudun bilhak yoktur.

Allah sübhanehüyü tesbih ve tenzih ederim

O ne kadar çok nimet sahibidir.

allah sübhanehüden başka mabudun bilhak yoktur.

O birdir.

O nun ortağı yoktur.

Muhammed sallallahü aleyhi vesellem onun hakkan resulüdür.

(21)

Allahım: bütün zikr eden Zakirler miktarınca Muhammed sallallahü aleyhi veselleme Salatü selam eyle.

Allahım: zikir etmekten gafil olanlar miktarınca Muhammed sallallahü aleyhi veselleme Salatü selam eyle.

Rab olarak allah sübhanehüden razıyız.

Din olarak İslam dininden razıyız.

Nebi ve resul olarak Muhammed sallallahü aleyhi vesellemden razıyız.

İmam olarak kur’anı kerimden razıyız.

Kıble olarak kabei muazzamadan razıyız.

Farz ibadetler olarak namazdan,

Zekâttan,

Oruçtan,

hacc dan razıyız.

İhvan ve kardeş olarak Mü’minlerden razıyız.

İmamet ve hilafet bakımından sıddikı ekberden,

omerulfaruktan,

osmanı zinnureynden,

alliyyul murtezadan “rıdvanullahi Teâlâ aleyhim ecmain”

Razıyız.

(22)

Yeni sabaha ve Said güne şahid ve adil olan kiramen kâtibin meleklerine

Merhaba

Merhaba

Ferah ve genişlik sizin için olsun.

Şu günümüzün sabahında allah sübhanehü sizlere selam ve tahiyyat versin,

Sizlere uzun ömür ihsan etsin.

Bizim ilk sahifelerimize şunları yazın.

Bismillahirrahmanirrahim.

Siz şahid olun ki: biz Allahtan başka ilah ve mabudun bilhak olmadığına,

Onun bir olduğuna,

Onun ortağı bulunmadığına,

Muhammed sallallahü aleyhi vesellemin onun kulu ve resulü olup onu müşrikler hoş görmesede hak din ile ve hidayetle bütün dinlerin üzerine galip kılmak için gönderdiğine şahadet ederiz.

(23)

Biz bu şahadet ve inanç üzere yaşayıp bu şahadet ve inanç üzere öleceğiz.

İnşa allah bu şahadet ve inanç üzere diriltileceğiz.

Ben, yarattığı şerlerden Allah subhanehünün tam olan tüm kelimelerine sığınıyorum.

İsimlerin en hayırlısı olan allah subhanehünün ismine sığınıyorum.

Yerin ve semanın rabbi olan allah subhanehünün ismine sığınıyorum.

Ol allah c.c nın ismine sığınıyorum ki onun ismiyle beraber yerde ve gökte hiçbir şey zarar vermez.

O her şeyi işitir, her şeyi bilir.

Öldükten sonra bize tekrar hayat veren allah sübhanehüye hamd olsun.

Ölülerin diriltilmesi ve hesap ancak ona aittir.

Bütün mülkün allah sübhanehüye ait olduğuna inanarak,

(24)

Azamet,

Kibriya,

Ceberut,

Sultan ve buranın allah sübhanehüye ait olduğuna inanarak biz sabahladık.

Açık, gizli bütün nimetlerin,

Gecenin ve gündüzün,

Gece ve gündüzde sakin olan her şeyin vahid ve kahhar olan allah sübhanehüye ait olduğuna inanarak

Biz sabaha girdik.

Biz İslam fıtratı üzerine,

kelimei tevhide inanıp ihlas ile söyleyerek,

Nebimiz Muhammed sallallahü aleyhi vesellemin dini üzere

Ve Hanif ve Müslim olan babamız İbrahim aleyhisselamın milleti üzere sabahladık.

O müşriklerden olmadı.

Allah subhanehünün,

Meleklerin,

Enbiyanın,

Resullerin,

hamelei arşın,

(25)

Bütün mahlûkatın Salatü selamı, seyyidimiz ve nebimiz Muhammed sallallahü aleyhi veselleme, onun ali ve ashabı üzerine olsun.

Allahın selamı,

Rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun.

Salatü selam senin üzerine olsun ya resulallah

Salatü selam senin üzerine olsun ya habiballah

Salatü selam senin üzerine olsun ya halilallah

Salatü selam senin üzerine olsun ya nebiyyellah

Salatü selam senin üzerine olsun ya safiyyellah

Salatü selam senin üzerine olsun ya hayre halkillah

(26)

Salatü selam senin üzerine olsun ya nura arşillah

Salatü selam senin üzerine olsun ya emine vahyillah

Salatü selam senin üzerine olsun ya menihtarehullah (Allahın seçtiği)

Salatü selam senin üzerine olsun ya men erselehullah (Allahın gönderdiği)

Salatü selam senin üzerine olsun ya men zeyyenehullah (Allahın tezyin ettiği)

Salatü selam senin üzerine olsun ya men şerrefehullah (Allahın şerefli kıldığı)

Salatü selam senin üzerine olsun ya men kerremehullah (Allahın kerim kıldığı)

Salatü selam senin üzerine olsun ya men azzemehullah (Allahın büyük kıldığı)

Salatü selam senin üzerine olsun ya men allemehullah (Allahın öğrettiği)

Salatü selam senin üzerine olsun ya men sellemehullah (Allahın selamette kıldığı)

(27)

Salatü selam senin üzerine olsun ya men kellemehullah (Allahın konuştuğu)

Salatü selam senin üzerine olsun ya seyyidel evvelin vel ahirin.

Salatü selam senin üzerine olsun ye seyyidel mürselin

Salatü selam senin üzerine olsun ya imamel müttakin

Salatü selam senin üzerine olsun ya hatemennebiyyin

Salatü selam senin üzerine olsun ya şefial müznibin  (günahkârların şefaatçisi)

Salatü selam senin üzerine olsun ya rahmeten lil âlemin

Salatü selam senin üzerine olsun ya resule rabbil âlemin

(28)

Allah subhanehünün,

Meleklerin,

Enbiyanın,

Resullerin,

hamelei arşın

Ve bütün mahlûkatın salavatı

seyyidimiz,

Nebimiz Muhammed sallallahü aleyhi vesellem üzerine,

Onun ali ve ashabı üzerine olsun.

Allah subhanehünün selamı,

Rahmeti

Ve bereketi onun üzerine olsun.

Allahım seyyidimiz ve nebimiz olan Muhammed s.a.v. üzerine evvelinde

Salatü selam eyle.

Allahım seyyidimiz ve nebimiz olan Muhammed s.a.v. Üzerine ahirinde Salatü selam eyle.

Allahım seyyidimiz ve nebimiz olan Muhammed s.a.v. Üzerine melei a’lada kıyamete kadar Salatü selam eyle.

(29)

Allahım seyyidimiz ve nebimiz olan Muhammed s.a.v. Üzerine her an ve vakitte Salatü selam eyle.

Allahım: bütün enbiya ve mürselin,

melaikei mukarrebine Salatü selam eyle.

Allahım salih kullarının ve taat ve ibadet ehlini tamamına Salatü selam eyle.

Allahım bizi mağfiret eyle.

Allahım bize merhamet eyle.

Ey Arhamurrahimin olan allahım rahmetinle bizleri onlarla beraber haşr eyle.

Velhamdü lillahi rabbil âlemin.

Bismillahirrahmanirrahim

Kul huvallahu ehad

Allahussamed

Lem yelid

Velem yuled

Velem yekün lehü Küfüven ehad

Sadakallahül azim.

İş bu evradiye fethiyenin tercümesi

14 Zil hicce

1438 pazartesi günü tamam oldu

Evradı Fethiye ile dua edenlerin Arapçasını anlamakta yardımcı olacağını düşünerek yaptığımız bu çalışmanın rızai ilahiye sebep ve vesile olmasını temenni ederiz.

Dua edenlerin dualarında Bizide hatırlamalarını lütuf bilip bizde onlara dua ederiz.

Her türlü hata, noksan ve eksikliklerden dolayı Arhamurrahimin olan Allahımızdan af ve mağfiret olunmayı tazarru ile niyaz ederiz.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.

Mütercim

Ergün telis