EVRADI BAHAİYYE TERCÜMESİ

EVRADI BAHAİYYE TERCÜMESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

İş bu evradı bahaiye: teşbihte hata olmazsa bir arının bütün çiçeklerden bal topladığı gibi tarikatı Nakşibendiyyenin şeyhi, imamı Muhammed bahaaddin kuddise sirruhu hazretlerinin ayeti kerimelerden,

Hadisi şeriflerden

Ve me’sur dualardan telif edip kendilerinden sonra gelen ihvan ve muhibbanına yadigâr bıraktığı bir dua mecmuasıdır.

Bu evradı şerifin Arapça orijinalini okumak ve istifade etmek için ehil bir kimseden usulünü öğrenmek lazımdır.

Arapça Dualarda duaların manalarını bilmek duanın kabulü için şart değil isede manalarını bilerek dua etmek kalp huzuru ve huşu’u bakımından, ne istediğini ve nasıl istediğini bilmek bakımından önemlidir.

“Zira bilen ile bilmeyen müsavi olmaz”

Evradı bahaiyyeyi okuyanların Arapçasıyla karşılaştırıp kelime manalarına vakıf ola bilmeleri için Aslına sadık kalarak,

Arapça orijinalindeki sayfa numaralarına riayet ederek tercümesine cür’et edip ihvanı Müslim’inin istifadesine arz ediyoruz.

Elbette duanın bir takım adabı olup kabulü için duanın adabına riayet edilmelidir.

Duanın adabından bazıları

1.ihlas ve sıdk ile yapılmalıdır.

2.kabul olacağına inanarak yapılmalıdır.

3.duada istediği şey hakkında ciddi ve israrcı olmalıdır.

4.duayı zararın defi ve hayrın celbi için yapmalıdır.

5.günah ve masiyet olan bir şey için dua etmemelidir.

6.müslümanların aleyhinde dua etmemelidir.

7.helalinden yiyip içmeli ve giyinmelidir.

8.kul hakkından sakınılmalıdır.

9.tazarru ve huşu ile kalpten dua etmelidir.

10.hem kendisi için hem bütün Müslümanlar için dua etmelidir.

11.duanın önem ve ehemmiyetine ve te’sirine inanmalıdır.

Allah sübhanehü siz dua edin ben sizin duanızı kabul edeceğim buyuruyor.

Resulü Ekrem sallallahü aleyhi vesellem efendimiz:

Dua ibadetin özüdür. Buyurdu.

Her türlü hata, noksan ve eksikliklerden dolayı allah sübhanehüden affımızı dileriz.

 

 

 

(1)

Allah sübhanehü kitabı keriminde:

*En güzel isimler Allahındır.

O güzel isimleriyle ona dua ediniz. Araf süresi 180

*Ey iman edenler allah c.c. çok zikir ediniz. Ahzab 41

*Resulüm sana vahiy olunan kitabı güzel güzel oku ve namazı tadili erkânıyla dosdoğru kıl.

Çünkü namaz edepsizlikten ve uygunsuz hareketlerden men eder.

Allah sübhanehüyü zikir etmek ise en büyüktür. “Kötülüklerden alı koymakta en büyüktür”. Allah her ne yaparsanız bilir. ankebut 45

*Onlar ki iman edip kalpleri Allahın zikriyle mutmain olmuşlardır.

İyi bilin ki kalpler ancak allahı zikir etmekle mutmain olur huzur bulur. ra’d süresi 28

Buyuruyor.

Bu risale kur’anı azimüşşandan, esmai hüsnadan ve nebi aleyhisselamın hadisi şeriflerinden alınan me’sür dualardan derlenmiştir.

(2)

 

Bismillahirrahmanirrahim

Rahman ve rahim olan Allahın adıyla başlıyorum.

Her türlü hamdüsena âlemlerin rabbi,

Rahman olan

Ve rahim olan

Din gününün maliki ve yegâne sahibi olan allaha mahsustur.

Allahım ancak sana kulluk ve ibadet ederiz.

Allahım ancak senden yardım isteriz.

Bizi doğru yola, nimetlerine erdirdiğin kimselerin yoluna eriştir.

Hışma ve gadaba uğrayanların yoluna değil.

Âmin.

(3)

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allahım:

sen mülk ve melekütün, gayb ve şahadet âleminin sahibisin.

Sen hayat sahibisin.

Sen haksın.

Sen Mübin’sin.

Senden başka mabud yoktur.

Sen benim rabbimsin.

Beni yaratan sensin.

Ben senin kulunum.

Ben gücümün yettiği kadar sana verdiğim söz ve ahid üzereyim.

Allahım işlediğim işlerimin şerrinden sana sığınıyorum.

Allahım Bana ihsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyorum.

Allahım sana karşı işlediğim günahlarımı da itiraf ediyorum.

Öyle ise günahlarımı af ve mağfiret buyur.

Zira günahları senden başkası af ve mağfiret edemez.

Allahım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder bütün kemal sıfatlar ile ittisaf ederim.

Her türlü hamdüsena allaha mahsustur.

Allahtan başka ilah ve mabud yoktur.

Büyük Allah tır.

(4)

Her türlü çara ve kuvvet Âli ve azim olan allah iledir.

O evveldir.

O ahirdir.

O zahirdir.

O batındır.

O her şeyi bilicidir.

O hayat verir.

O öldürür.

O ölmeyecek olan diridir.

Bütün hayırlar onun elindedir.

O her şeye kadirdir.

Azim, büyük ve muazzam olan allahım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim bütün kemal sıfatlar ilede ittisaf ederim.

Kayyum ve Mükerrem olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Peygamberleri gönderen allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Her şeyin varisi ve sahibi olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Kudret ve azamet sahibi olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

İktidar sahibi olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Gizli ve aşikârı bilen allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

(5)

Yerdekileri ve göktekileri kıyamet günü diriltecek olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Bütün mahlûkatın mabudu olup onları kendisine kul kılan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Her türlü güç ve kuvveti, keder ve muhabbeti, harekât ve sekenatı icad eden allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Üzerine asla afat arız olmayan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Bütün zaman ve vakitleri halk ve icad eden allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Allahım senin şan ve azametin yüksektir.

Allahım senin kadrin ve şanın zalimlerin dediklerinden çok yücedir.

Günahkârları cehennemden Azad eden allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Müsebbibülesbab olan, sebepleri yaratan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

(6)

Ebedi hayat sahibi olup âlemin kıyamı kendisine bağlı olan ve üzerine ölüm arız olmayan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Benim ve bütün insanların mabudu olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Zira kudretinle bizi yaratan sensin.

Mahlûkatın birçoğundan bizi faziletli kılan sensin.

Bütün nimetler ve hamdüsena sana aittir.

Her türlü fazilet ve kudret, nimet ve vüs’at sana aittir.

Şeref ve izzet yönünden çok yükseksin, her şeyden sen Âli ve yücesin.

Öyle ise senden af ve mağfiret dileriz, sana tövbe ederiz.

Sen evvelsin senden evvel bir şey yoktur.

Sen ahirsin senden sonra bir şey yoktur.

Sen zahirsin sana benzeyen bir şey yoktur.

Sen künhün ve zatın itibariyle batın ve gizlisin baş gözüyle seni dünyada gören kimse yoktur.

Sen zatı ulûhiyetinde ortaklık kabul etmeyen birsin.

(7)

Sen vezire ihtiyacı olmayan mutlak kudret sahibisin.

Sen başkalarına müşavere etmeksizin işlerin akıbetini bilen müdebbirsin.

Resulüm sen deki:

Veya dua eden sen deki:

Bütün mülkün maliki ve sahibi olan allahım.

Sen mülkü dilediğine verirsin.

Sen mülkü dilediğinden alırsın.

Sen dilediğini aziz kılarsın.

Sen dilediğini de zelil kılarsın.

Bütün hayır senin elindedir.

Zira sen her şeye kadirsin.

Öyleki geceyi uzatarak gündüze dâhil edersin.

Gündüzüde uzatarak geceye dâhil edersin.

Sen ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarırsın.

Sen dilediğini hesapsız olarak rızıklandırırsın.

(8)

Dünyada mahlûkatın gözlerinden gizli olan allahım seni tesbih ve tenzih ederim.

Azamet ve vakar ile muttasıf olan allahım seni tesbih eder noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Bütün eşyanın maliki ve sahibi olan allahım seni tesbih eder noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Kudretiyle ve ulviyetiyle galip olan allahım seni tesbih eder noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Yedi kat göklerde ve cennette olanları bilen allahım seni tesbih eder noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Gökte ve insanların sadırlarında olan ve hareket eden şeyleri bilen allahım seni tesbih eder noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Mekkei mükerreme ve medinei münevvereyi bütün şehir ve köyler üzerine şerefli kılan allahım seni tesbih eder noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Yerde ve yerin altında olanları bilen allahım seni tesbih eder noksan sıfatlardan tenzih ederim.

(9)

Zatı, Âli olup görülmekten münezzeh olan allahım seni tesbih eder noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Rabbimiz sen mübarek ve Âli oldun.

Senden başka rab ve mabud yoktur.

Senden başka kahir ve galip yoktur.

Allahım sen nimet, devlet ve fazilet verensin.

Sen bizim hatalarımızı giderensin.

Sen az çalışmaya çok sevap verensin.

Ben şahadet ederim ki sen allahsın. öyleki ibadete layık ancak sensin.

Sen benim rabbimsin ve her şeyin rabbi sensin.

Sen yerleri ve gökleri yoktan var edensin.

Sen gizli ve aşikârı, dünya ve ahireti bilensin.

Sen Âli ve yücesin.

Sen büyüksün Kibriya sahibisin.

Sen sonradan olan sıfatlardan münezzeh, Âli ve yücesin.

Allahım sana İsmi azam olan

TA, SİN, MİM,

TA, SİN dualarıyla yalvarıyorum.

(10)

Tatlı ve tuzlu iki denizi bırakıp salarak iki denizi kavuşturan fakat aralarında bir nevi perde ve engel koyup karıştırmayan kudretin sahibi olan allahım dualarımı kabul buyur.

Mevcudatta ibadete müstahak olan ancak Allahu Zülcelal hazretleridir.

O hayat sahibi olup mahlûkata hayat veren ve onları muhafaza edendir.

Onu uyku ve gaflet tutmaz.

Yerde ve göklerde her ne varsa hepsi onun mülküdür.

Onun izni ve müsaadesi olmadan onun huzurunda kim şefaat edebilir?

O onların önündeki ve arkalarındaki şeyleri bilir.

Onlar ise onun malumatından hiçbir şeyi ihata edemezler. Ancak onun dilediği kadarını kavraya bilirler.

Onun kürsisi semavat ve yerleri kuşatıcı ve kapsayıcıdır.

Semavatı ve yerleri muhafaza etmek ona ağır ve zor gelmez.

O Âlidir, azimdir ve pek büyüktür.

İsmi azam olan

HAMİM,

HAMİM,

HAMİM,

HAMİM,

HAMİM,

HAMİM,

HAMİM ler hürmeti için dualarımı kabul et.

Emir tamam oldu.

(11)

Allahın yardımı geldi.

Allahın himayesindeyiz

Artık düşmanlarımız üzerimize galip olamazlar ve zafer bulamazlar.

HAMİM:

İnzal buyurulan bu kitap aziz ve âlim olan Allah’tandır.

Öyleki o günahları af edicidir.

O Tövbeleri kabul edicidir.

Onun Azabı şiddetlidir.

O Kudret sahibidir.

Ondan başka ilah ve mabud yoktur.

Nihayet herkesin gideceği, onun yüksek huzurudur.

O kudretiyle dilediğini yapar.

O izzetiyle murad ettiği şekilde hükm eder.

Ceberutiyet, kahır ve kudretinde onunla münazaa eden kimse yoktur.

Mülkünde ona şerik ve ortak yoktur.

Allahı her türlü kemal sıfatlarla ittisaf eder noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Onun zatına layık hamd ile ona hamd ederim.

Bizim için ancak Allahın kuvvet ve yardımı vardır.

Allah Teâlâ’nın dilediği elbette olur.

Allah Teâlâ bir şeyi dilemzse o olmaz.

Ben biliyor ve inanıyorum ki allah Teâlâ her şeye kadirdir.

(12)

Yine ben biliyorum ki allah Teâlâ her şeyi ilmiyle ihata etmiştir.

Allahım sen bizi gazabınla öldürme!

Allahım sen bizi ukubet ve cezanla helak etme!

Allahım bu belalardan önce bize afiyet ve kurtuluş ver.

Melik ve kuddüs olan zatı ecelli aalayı tesbih ve tenzih ederim.

Mülk ve melekütün, âlemi gayb ve şehadetin sahibi olan zatı ecelli aalayı tesbih ve tenzih ederim.

İzzet, azamet ve ceberut sahibi olan zatı ecelli a’layı tesbih ve tenzih ederim.

Uyumayan ve ölmeyen, ebedi hayat sahibi olan o melik ve padişahı tesbih ve tenzih ederim.

Bizim rabbimiz “SÜBBUHTUR”KUDDÜSTÜR”mahlukata ve mevcudata benzemekten münezzehtir.

O Meleklerin ve “ruhun ”Cibril a.s.ında rabbidir.

Allahım ilmi ilahinden bazı ilimleri bize öğret.

Allahım senin indi manevinde gizli olan şeyleri bize anlat.

(13)

Allahım keskin kılıç gibi olan yardımını boynumuza tak ki senin himayende olalım.

Allahım verdiğin nimetlere karşı bizi şükr edenlerden kıl.

Allahım bizi seni zikir edenlerden kıl.

Allahım bizi senden korkanlardan kıl.

Allahım bizi sana itaat edenlerden kıl.

Allahım bizi sana mütevazı ve huşulu olanlardan kıl.

Allahım ancak sana tazarru ederek, ağlayarak ve dua ederek yöneliyorum.

Allahım tövbemizi kabul buyur.

Allahım günahlarımızı tamamen yıkayıp gider.

Allahım sözlerimizi doğru ve güzel kıl.

Allahım sadırlarımızdan, göğüslerimizden kararmayı,

Zayıflığı,

Ahlakızemime yi çıkar.

Allahım kalplerimizden hile,

Hud’a,

Kasvet,

Kin ve öfke yi gider.

Allahım ani ölümlerden ve birden bire zindana girmekten sana sığınırız.

Allahım cehennem ateşinin yakmasından sana sığınırız.

Allahım ilhaddan sıratı müstakimden meyil edip ayrılmaktan sana sığınırız.

Allahım zikir ve taatta gafletten sana sığınırız.

Allahım hatalardan,

Zinadan,

Kalp darlığından sana sığınırız.

Allahım helak edici şeylerin tamamından sana sığınırız.

Allahım haşyetini bize nasip eyle o bizimle günahlar arasına girsinde bizi günahlardan korusun.

Allahım haziretülkuds olan huzuru Âline girmeye sebep olan taat ve ibadeti bize nasip eyle.

Allahım dünya ve ahiret musibetlerini kolaylaştıracak yakini imanı bize nasip eyle.

Allahım bizi insanların hayırlısı olan enbiya ve evliya ile haşr eyle.

Allahım hayatta olduğumuz müddetçe kulaklarımız,

Gözlerimiz

Ve kuvvetimiz ile bizi faidelendir.

Allahım onları bize varis kıl ölünceye kadar bizimle beraber kıl.

Allahım bize zulüm ve haksızlık yapanlardan intikamımızı al.

Allahım bize düşmanlık yapanlara karşı bize yardım et.

(15)

Allahım hatalarımız af ve mağfiret eyle.

Allahım bizim musibetlerimizi kaldır.

Allahım hastalarımıza şifa ver.

Allahım gönüllerimizi nurlandır.

Allahım dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızı yerine getir.

Allahım bizi büyüten ana ve babamızada merhamet et.

Allahım dünya meşguliyetlerini bizim en büyük keder ve derdimiz kılma.

Allahım dünya işlerini ilmimizin baliğ olduğu işler kılma, bize dünya işlerini düşündürme.

Allahım musibetlerimizi dinimizde kılma.

Allahım günahlarımız sebebiyle bize merhamet etmeyen zalimleri ve kâfirleri başımıza musallat etme.

Allahım sen arhamurrahiminsin.

Allahım senin indi maneviyenden, kalplerimize hidayet edeceğin,

Dağınıklığımızı derleyip toparlayacağın,

(16)

Hastalarımıza şifa vereceğin,

Amellerimizi temizleyeceğin,

Kalplerimize rüşdümüzü ilham edeceğin, lütuf ve merhametini senden istiyoruz.

Allahım samadaniyetin hakkı için,

Vahdaniyetin hakkı için,

Ferdaniyetin hakkı için,

Senin açık izzetinin hakkı için,

Senin geniş rahmetinin hakkı için,

kulaklarımızda nur kılmanı ,

Gözlerimizde nur kılmanı,

Kabirlerimizde nur kılmanı,

Kalplerimizde nur kılmanı,

His ve duyularımızda nur kılmanı,

Nefsimizde ve ruhumuzda nur kılmanı,

Önümüzde nur kılmanı senden istiyoruz.

Allhım bizim ilmimizi,

Nurumuzu,

Hilim ve mülayemetimizi ziyadeleştir.

Bize zahiri ve batini nimetler ihsan et.

(17)

Allah Teâlâ bizim dinimizi muhafazaya kâfidir.

Allah Teâlâ maişetimizin husulüne sebep olan dünyamıza da kâfidir.

Allah Teâlâ bize keder veren ve bizim için mühim olan her işimizde bize kâfidir.

Hilim sıfatıyla muttasıf olan,

Bize zulüm edip üzerimize saldıranlardan ve azgınlık edenlerden intikam almaya muktedir olan allah Teâlâ bize kâfidir.

Kötülük ile hile yapanlara şedid olan allah Teâlâ bize kâfidir.

Ölüm anında allah Teâlâ bize kâfidir.

Re’fet ve merhamet sahibi olan allah Teâlâ kabirde münker ve nekir melekleri sual ettiklerinde bize kâfidir.

Mizanda hesaba çekildiğimizde lütufkâr olan allah Teâlâ bize kâfidir.

Sıratı geçerken mutlak kudret sahibi olan allah Teâlâ bize kâfidir.

Benim rabbim her işimde bana kâfidir.

Tevekkül edilecek ondan başka mabudun bilhak yoktur.

Ancak ona güvenir işlerimi ona havale ederim.

O azim ve büyük olan arşında rabbidir.

(18)

Hayırlı bir akşama(akşamları okunurken)

Veya sabaha,(sabahları okunurken)

Yeni bir geceye (gece okunurken)

Veya yeni bir güne,(gündüz okunurken)bu şekilede denilir.m.

Üzerimize geçen zamana,

Meşgul olduğum mesud ve mutlu şu saate,

Şu an burada hazır olan ve olmayan herkese merhaba!

Bunların hepsine rahatlık ve genişlik ile ulaştım.

Allahım bu dediklerimizi indi ilahiyende yaz!

Her işte Hamid            (hamd eden)

Ve mahmud,                (hamd olunan)

mecid,                          (şeref sahibi)

refi,                               (yüksek, yüce)

vedud,                           (seven, sevilen, sevdiren)

Muhit olan                   (ihata eden, kapsayan)

Mahlûkatında murad ettiğini yapan,

Kullarına şah damarından daha yakın olan, Allahu Zülcelâl’in ismi şerifiyle başlarımki:

Biz allah sübhanehüye iman etmiş olarak,

allaha kavuşacağımızı itiraf ederek,

Ulûhiyette Allahtan başkasını inkâr ederek,

allah Teâlâ’ya tevekkül ederek,

Akşama                   (akşam okunurken)

Veya sabaha          (sabah okunurken)

Dâhil olduk.

Bu dediklerimize:

allah Teâlâ’yı,

Melekleri,

(19)

Enbiyayı,

hamelei arşı şahid tutarız ki

Mahlûkatı yaratan Allah’tır.

Ondan başka mabudun bilhak yoktur.

O birdir onun ortağı yoktur.

Seyyidimiz Muhammed sallallahü aleyhi vesellem onun kulu ve resulüdür.

Cennet haktır, vaki ve sabittir.

Cehennemde haktır.

Havzıkevser haktır.

Şefaat haktır.

Münker ve nekir haktır.

Senin vaadin haktır.

Kıyamet kopacaktır onda hiçbir şüphe yoktur.

Allah Teâlâ kabirdekileri kesin diriltecektir.

Biz bu inançla yaşarız bu inanç üzere ölürüz.

Yarın yevmi kıyamette de bu itikat üzere diriltiliriz.

İnşaallah biz azap görmeyiz.

(20)

Allahım günah irtikâp ederek nefslerimize zulüm ettik.

Büyük ve küçük günahlarımızı mağfiret buyur.

Zira bunları ancak sen af edersin.

Allahım ahlakın en güzeline bizi hidayet buyur.

Zira ahlakın en güzeline ancak sen hidayet edersin.

Allahım taatına ve emrine amadeyim.

Allahım daima emrine itaat üzereyim.

Allahım bütün hayr senin yedi kudretindedir.

Allahım senden af ve mağfiret diler sana tövbe ederiz

Allahım senin gönderdiğin bütün Resullere biz iman ettik.

Allahım ne kadar kitap gönderdiysen hepsine iman ettik.

Allahım senin indi maneviyenden, yüzümüzü hayâ ve edep ile doldur.

(21)

Allahım kalplerimizide sevinç ve sürur ile doldur.

Allahım bizi cömert kıl.

Allahım bizi muradımıza nail kıl.

Allahım bizi cimri eyleme.

Allahım bizi kalbi kör cahil eyleme.

Allahım bizi “nemmam”söz gezdiren eyleme.

Allahım bizi kibirli ve riyakâr eyleme.

Allahım bizi müfsit, fesatçı ve farzları terk edenlerden eyleme.

Allahım çok yemek ve içmekten,

Çok konuşmaktan,

Kaba olmaktan,

Haddi aşmaktan,

Maişet darlığından,

sui zandan,

Şarap ve sarhoş edici kullanmaktan,

Oyun oynamaktan,

Hırstan,

Şerli olmaktan,

kalbin kararmasından,

Korkunç fitnelerden,

Maişet darlığından, sana sığınırız.

Allahım şu günümüzün

Veya gecemizin

Evvelini taat ve ibadete uygun kıl.

Ortasını uhrevi ihtiyaçlarımıza kavuşmak için kıl.

sonunuda dünyevi işlerimizi elde etmek için kıl.

Allahım şu günümüzün evvelin rahmet kıl.

Ortasını az ile kanaat edilen zahadet kıl.

(22)

sonunuda hayır ile tamam et.

Allahım geçimimizde bolluk ve genişlik nasip et.

Ömrümüzün mesud olmasını nasip et.

Rızkımızda geniş ve menfaatli olanı nasip et.

Allahım affınla bizi af buyur.

Fazlın, lütfun ve hilminle bize merhamet et.

Allahım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder bütün kemal sıfatlar ile ittisaf ederek verdiğin nimetlere hamd ederim.

Allahım medih ve senaları senin üzerine saymaya takatim ve gücüm yoktur.

Allahım:

Sen kendi nefsini nasıl sena etmiş isen sen öylesin.

Sana komşu ve yakın olan galip ve kuvvetlidir.

Senin methin Âli ve yücedir.

Senin askerlerin mağlup olmaz.

Senin vaadin ve sözün asla bozulmaz.

Senden başka ilah ve mabudun bilhak yoktur.

Mabudun bilhak olan Allahım senin zatına ve şanına layık olmayan sıfatlardan seni tenzih ederiz ki biz hakkıyla sana ibadet edemedik.

(23)

Maruf olan allahım biz seni tesbih ve tenzih ederizki biz seni hakkıyla bilemedik.

Mezkûr olan allahım biz seni tesbih ve tenzih ederiz ki biz seni hakkıyla zikir edemedik.

Meşkür olan allahım seni tesbih ve tenzih ederiz ki biz sana hakkıyla şükür edemedik.

Allahım bizim üzerimize verdiğin nimetlerin şükrünü bize ilham et.

Allahım muhakkak sen öyle bir allahsın ki senin kudretinin sıfatları mahlûkatın sıfatlarından yüksektir.

Allahım sen müfsidat ve zararlı şeyleri yaratmayı murad ettiğin zaman seni ondan men edecek bir muhalif kuvvet yoktur.

Sen günahları yarattığın zaman seni ondan men edecek olan bir mislin, benzerin ve nazirin yoktur.

(24)

Allahım senin korkundan ağlamayan ve yaşarmayan gözden,

Senden korkmayan kalpten,

Sana huşu ile yalvarmayan kalpten,

Muhtaçlara ihtiyaçlarını vermeyen nankörlük edenlerden sana sığınırız.

Allahım bize sırlarını anlamayı nasip et.

Senin nur elbiselerini bize giydir.

Allahım bizi letaif denizine daldırmak suretiyle bize inam ve ihsan buyur.

Ulum ve maarifi ilahiyenden üzerimize dök ve akıt.

Nurların nuru olan,

Lütuf ve ihsan eden,

Ayıpların cümlesini örten allahım:

Enbiyanın ışığı,

Evliyanın güneşi,

asfiyanın ayı,

insucinnin güneşi ve melcei,sığınağı,

(25)

Mağrip ve maşrikın ziyası olan seyyidimiz Muhammed aleyhisselama salatuselam etmeni,

Vücutlarımızı irfan feleklerine ve göklerine yükseltmeni,

Huzurumuzu makamı ihsanda sabit kılmanı, senden istiyoruz.

Ey allahım,

Ey nur olan ve nurlandıran allahım.

Ey mağfireti geniş olan allahım.

Ey günahları bağışlayan allahım.

Ey gökleri kudretiyle kubbe gibi yüksekçe yaratan allahım.

Ey yeri kudretiyle yaratıp her şeyi yerli yerinde düzgün kılan allahım.

Ey yüksek dağları hikmetiyle yerlerinde oturtan allahım.

Ey güneş ve aya fazlı ve keremiyle ziya veren allahım.

Güneş, ay ve yıldızlar senin isminden nurlandı.

Semavat, eziyet veren şeylere mani ve aydınlatıcı bir nur olarak senin isminden yükseldi.

Öyleki nerede ise o şimşeğin parıltısı ona bakanın gözlerini kamaştırıp zarar veriyor ve gözlerinin nurunu gideriyor.

(26)

Allah Teâlâ gece ve gündüzü, uzayıp kısalma, sıcak soğuk olma halleriyle bir halden bir hale döndürüyor.

İşte bunlara kadir olan ismi şerifin ile senden istiyoruz allahım.

Bu anlatılan hallerde basiret sahipleri için ibretler vardır.

İsmi azam olan:

TA, SİN ,MİM, hürmetine senden istiyoruz.

Eğlence ve aletlerinden,

Yalan ve bühtandan,

Haram ve yasak olan şeylerden,

Düşmanların hile ve tuzaklarından,

Kin ve hasetten,

fasık ve facirlerin tuzağından,

Gece ve gündüz vuku bulan zararlı şeylerden,

İnsanların ve cinlerin şerrinden azim ve büyük olan allah Teâlâ’ya sığınırız.

Sevdiği kullarını düşmanların şerlerinden muhafaza eden,

Her şeyin malik ve sahibi olan,

mü’minlerin velisi olan,

Şanı yüce burhanı yüksek olan,

Kendisinden başka ibadete layık ve müstahak olmayan allahım bizi muhafaza buyur.

Onun zatını künhünü ondan başka hiç kimse bilmez.

Y allah

Y hayyu

Ya kayyumu

Y hakku

Ya vahidü

Ya ahadü

(27)

Ya samedü

Ya vehhabü

Ya fettahu

Ya muhyi

Ya mümitü

Ya kahharu

Ya selamü

Selamün kavlen min rabbirrahim

Rahim olan rab tarafından söylenmiş selam

Resulüm sen kâfirlerin düşmanlığından endişe eyleme!

allah Teâlâ sana ve ashabına kâfidir.

Allah Teâlâ işitici ve bilicidir.

O allah sübhanehü öyle Allah’tır ki ondan başka mabudun bilhak yoktur.

O rahmandır.

O rahimdir.

O meliktir.

O kuddüstür.

O selamdır.

O mü’mindir.                (eman veren)

O müheymindir.           (koruyan)

O azizdir.

O cebbardır.                 ( işleri islah eden)

O mütekebbirdir.

O haliktır.

O Bari’dir.                     (icad eden)

O müsavvirdir.             (suret ve şekil veren)

O gaffardır.

O mübdii’dir.               (başlatan, ilk var eden)

O muiid dir                  (iade eden)

O berr dir                    (iyilik yapan)

O muhsidir.                 (sayan,bilen)

O rezzaktır.

O kadirdir.

O kabızdır.                  (daraltan)

O basıt dır.                 (genişleten)

O hafız dır.

O Rafi dir.              (yükselten)

O muizz dir.          (aziz kılan)

(28)

O müzildir.            (zelil kılan)

O mukit tir.

O sadık dır.

O baki dir.

O Rauf tur.

O nafi dir.              (menfaat veren)

O dar dır.               (zarar veren)

O mühliktir.           (helak eden)

O mukaddimedir.

O muahhir dir.

O afuvvdür.

O gani dir.

O müntakim dir.

O tevvab dır.

O Semii dir.

O âlim dir.

O Basir dir.

O allah bize kâfidir.

O ne güzel vekilimizdir.

O ne güzel Mevla.

O ne güzel yardımcıdır.

Ey Kendisine fena ve yokluk arız olmadan daim olan allahım.

Ey Hiçbir vezir ve yardımcıya muhtaç olmaksızın işlerin sonunu tedbir eden allahım.

Bize, ana ve babalarımıza dünya ve ahirette zor ve güç olan her şeyi kolay kıl.

Allahım senin verdiklerini men etmeye hiç kimsenin gücü yetmez.

Allahım senin men edip vermediklerini vermeyede hiç kimsenin gücü yetmez.

Allahım Senin karar verdiğin şeyleri hiçbir kimse red edemez.

(29)

Allahım Senin hükm ettiklerini hiçbir kimse değiştiremez.

Allahım senin azametinle yaptığın lütuf ve ihsan karşısında başkasının lütfu ve ihsanı menfaat vermez. Lütuf ve ihsan ancak sendendir.

Âli, yüce ve büyük olan rabbimi seni tesbih ve tenzih ederim.

O hasib dir.      (kullarının menfaatine olan şeyleri

Yaratan)

O hakem dir.    (mutlak hâkim)

O Adl. dir.         (adaletli)

O rakib dir.       (gözetip muhafaza eden)

O bazih dir.       (Âli, yüce, mütekebbir)

O şamih dir.      (Âali, yüce mütekebbir)

O mücib dir.      (duaları kabul eden)

O gani dir.         (kimseye muhtaç olmayan)

O reşid dir.        (her şeyi yerli yerinde var eden)

O sabur dur.     (çok sabırlı)

O celil dir.         (celalet ve azamet sahibi)

O bedii dir.       (eşyayı yoktan var eden)

O nurdur.         (aydınlatıcı, münevvir)

O muksıt dir.    (adil)

O camii dir.       (insanları mahşerde toplayan)

O mu’ti dir.       (veren)

O mânii dir.      (men eden)

Vekil ve şehid olan allah Teâlâ’dan başka mabudun bilhak yoktur.

Metin ve mecid olan allah Teâlâ’dan başka mabudun bilhak yoktur.

Vahid, vacid ve vali olan allah Teâlâ’dan başka mabudun bilhak yoktur.

Macid ve müteali olan allah Teâlâ’dan başka mabudun bilhak yoktur.

Biz Her türlü korku için “ la ilahe illallah” kelimei tevhidini söyleriz.

(30)

Biz her türlü nimet, hayr ve bereket için “elhamdü lillah” deriz.

Biz her türlü genişlik için “eşşükrü lillah” deriz.

Biz taaccüp olunan her şey için “subhanallah ”deriz.

Biz her türlü şiddet ve darlıkta”hasbiyallah”deriz.

Biz her günah için”estağfirullah deriz.

Biz her türlü sürur ve sevinç için “ma şaallah deriz.

Biz her kaza ve kader için”tevekkeltü alallah deriz.

Biz her taat ve masiyet için “la havle vela kuvvete illa billah ”deriz.

Biz bize isabet eden her musibet için ”inna lillah ve inna ileyhi raciun ”deriz.

Biz bize isabet eden her elem ve hüzün için”isteantü billah deriz.(Allahtan yardım isterim)

Allahım biz geceye (gece okursa)

Veya gündüze         (gündüz okursa)böyle söyler.

Dâhil olduğumuz zaman:

Senden başka mabudun bilhak olmadığına,

Senin bir olduğuna,

Şerik ve ortağının olmadığına,

seyyidimiz Muhammed sallallahü aleyhi vesellemin senin kulun ve resulün olduğuna,

Seni,

Melekleri,

hamelei arşı,

Enbiyanı

Ve bütün mahlûkatı şahid tutarak “

Geceleriz.               (gece okursa)

Veya sabahlarız.     (sabah okursa)böyle söyler.

(31)

Biz bunun için “la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ”deriz.

Yani Bu şahadeti ancak senin muvaffak kılmanla ve senin kudretinle yaparız.

Dünyada,  rahmeti Mü’min ve kâfirlere şamil olan,

ahirette ise rahmeti sadece Mü’min kullarına mahsus olan allahım:

Bizi af et.

Bizi mağfiret et.

Bize merhamet et.

Sen bizim mevlamızsın.

Sen merhamet edicilerin hayırlısısın.

Şifa veren Allahımızdan şifa isteriz.

Kullarının maslahatına kâfi olan Allahımızın işlerimize kâfi olmasını dileriz.

Afiyeti veren Allahımızın bize afiyet vermesini isteriz.

(32)

Ol Allahın ismiyle yardım isterim ki

Onun İsmi şerifi zikir edildiğinde yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez.

O her şeyi işitir ve her şeyi bilir.

Allah sübhanehü hıfz edip koruyanların en hayırlısıdır.

O erhamurrahimindir.

Allah sübhanehü onların arkalarından ihata edicidir.

Kur’anı mecid, Levhi mahfuzda sabit ve mahfuzdur.

Siz beş vakit namazı vakitlerinde kılmaya, bilhassa orta namaza devam  ediniz, muhafaza ediniz.

Namazda allah sübhanehü için kaim, sakin ve mutii olunuz.

Her nefs üzerinde onun amellerini muhafazaya müvekkel bir melek vardır.

Allah sübhanehü ne güzel koruyucudur.

Ey Mahlûkatı muhafaza eden allahım:

Bizleri, seni zikr etmeye mani teşkil eden afetlerden ve her türlü belalardan muhafaza et.

*Bu gam ve üzüntüden sonra allah sübhanehü sizin üzerinize emniyeti mucip bir hafif uyku indirdi ki o uyku sizden bir gurubu kapsadı.

(33)

Münafık taifesi ise kendi nefslerinin mühim gördüğü şeylere düşüp allah Teâlâ’ya cahiliyet zannıyla haksız yere zanlar beslediler.

Resulüm sen deki: işlerin tamamı allah Teâlâ’nın emri ve fermanıyladır.

Onlar sana açıkça söylemediklerini içlerinde gizliyorlar.

Onlar tenha yerlerde bir birlerine” eğer bizim için bir yardım olsaydı biz burada öldürülmezdik” diyorlar.

Resulüm deki: siz evlerinizde olmuş olsaydınız ölüm mukadder olmuş olanlara ölüm elbette erişirdi.

Allah Teâlâ kalplerinizde olan nifak ve ihlası açığa çıkarmak ve kalplerinizde olan niyetlerinizi temiz etmek için böyle murad etti.

Allah Teâlâ kalplerde olanları bilir.

(34)

Muttakiler tazarru ile:

Rabbimiz biz kesin iman ettik.

Öyle ise bizim günahlarımızı mağfiret eyle!

Bizi cehennem azabından muhafaza eyle! diye dua ederler.

O muttakiler:

Sabır edenler,

Sadık olanlar,

İtaat edenler,

Mallarını infak edenler

Ve seher vakitlerinde istiğfar edenlerdir.

Allah sübhanehü kendisinden başka ibadete hiçbir kimsenin müstahak olmadığına şahadet etti.

Meleklerde bunu ikrar ettiler.

İlim sahipleride vahdaniyeti ilahiye hüccet ve delil ikame ettikleri halde iman ettiler ki aziz ve hâkim olan Allahtan başka ibadete müstahak hiç kimse yoktur.

Allah subhanehünün yanında makbul din İslam dinidir.

Sabah ve akşam allah sübhanehüyü tesbih ediniz.

Göklerde ve yerde olanların hepsinin Hamdi allah Teâlâ’ya mahsustur.

Yatsı ve öğle namazlarınızı kıldığınız vakitler dede hamd ve tesbih ediniz.

(35)

Allah sübhanehü ölüden diriyi çıkardı.

Diriden de ölüyü çıkardı.

Öldükten sonra arza hayat verdi. Ayni şekilde sizde diriltileceksiniz.

Ben sizin ve benim rabbim olan allaha tevekkül ettim.

allah sübhanehü bütün canlıların tasarrufuna maliktir.

Şüphesiz Benim rabbim sıratı müstakim üzeredir.

Bize doğru yolu gösterdiği halde biz nasıl olurda allah sübhanehüye tevekkül etmeyelim?

Bize yaptığınız eziyetlere elbette sabr edeceğiz.

Tevekkül edip güvenenler ancak allah sübhanehüye tevekkül etsinler.

Resulüm de ki: bize ancak allah Teâlâ’nın yazdığı şeyler isabet eder.

O  bizim Mevla’mızdır.

Mü’minler ancak allah sübhanehüye tevekkül etsinler.

(36)

Allah Teâlâ sana bir zarar murad ederse o zararı ancak allah sübhanehü kaldırır.

Allah sübhanehü sana bir hayr murad ederse onun lütuf ve fazlını red edecek hiçbir kuvvet yoktur.

Allah sübhanehü lütuf ve fazlını dilediği kullarına isabet ettirir.

Allah sübhanehü çok af edicidir ve çok merhametlidir.

Yeryüzünde ki bütün canlıların rızkını allah sübhanehü verir.

Onların karargâhlarını ve meskenlerini de allah sübhanehü bilir.

Bunların hepsi kitabı Mübin’de, levhimahfuzda yazılıdır.

Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar.

Allah sübhanehü hem onları Hemde sizi rızıklandırıyor.

Allah sübhanehü her şeyi işitir ve her şeyi bilir.

Allah subhanehünün insanlar için açtığı rahmet kapısını hiç kimse engelleyemez.

(37)

Allah subhanehünün engellediğinide kimse bırakamaz.

Allah sübhanehü aziz ve hâkimdir.

Resulüm sen onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette allah yarattı derler.

Resulüm sen onlara deki: bana söyleyiniz eğer allah Teâlâ bana bir zarar murad ederse allah sübhanehüden başka sizin ibadet ettiğiniz batıl ilahlarınız o zararı benden def edip kaldıra bilir mi?

Veya allah sübhanehü bana bir rahmet murad ederse o rahmeti engellemeye kadir olurmu?

Resulüm sen de ki: bana allah sübhanehü kâfidir. Tevekkül edenler, güvenenler ancak ona tevekkül etsinler.

 

Allah sübhanehü bu müjdeyi ve yardımı ancak kalpleriniz mutmain olsun için yaptı.

(38)

Nusret ve yardım ancak aziz ve hâkim olan allah sübhanehü dendir.

Allahım:

İSMİ AZAM OLAN

Kâf, HA, YA, AYIN, SAD,

HAMİM, AYIN, SİN, KAF.

Hürmetine bizim işlerimize kâfi ol.

Bizi düşmanların şerrinden muhafaza buyur.

O allah tır.

O kadir dir.

O kahir dir.

O zahir dir.

O batın dır.

O fatır dır.

O latif dir.

O habir dir.

Onun sözü haktır.

Sura üfleneceği günde mülk,yetki ve tasarruf onundur.

O gayb ve hazır olanı bilir.

O hakim ve habir dir.

Ey yüz çevirenlerin dönüşünü kabul eden, rahmeti bol allahım.

Ey istemeden birçok nimet veren, ihsanı çok allahım.

Ey semavat ve arzı yok iken var eden allahım.

Ey ebedi hayat ile diri olup bizatihi kaim olan ve mahlûkatı kaim tutan allahım.

Ey celal ve ikram sahibi olan allahım.

(39)

Gözlerin idrakinden uzak azametin hürmetine bizim beşeri tabiatımızı melekiyet tabiatına nakil etmeni,

Ruhlarımızı ulvi meleklerinle yükseltmeni senden istiyoruz allahım.

Ey seneyi ve zamanları

Ve halleri değiştiren allahım bizim hallerimizi en güzel hallere tebdil et.

Allhım seni hamdinle tesbih ederim.

Allahım senden başka mabudun bilhak olmadığına şahadet ederim.

Allahım sana istiğfar eder, sana tövbe ederim.

Allahım: nuru mahlûkat üzerine sebkat eden, zuhuru âlemlere rahmet olan, seyyidimiz Muhammed aleyhisselama mahlûkattan gelip geçenler ve geride kalanlar adedince,

(40)

Mahlûkattan Said ve şaki olanlar adedince,

Sayıları kaplayacak ve hepsini kapsayacak kadar, tükenmesi ve bitmesi olmayan, senin ona yaptığın salatuselam gibi bizdende Salatü selam eyle.

Onun aline,

Ashabına,

Ahbabına da yukarıda geçenlerin misli kadar salatuselam eyle.

Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesıfun veselamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil âlemin.

Rabbimiz yaptığımız ibadetlerimizi ve

Dualarımızı kabul buyur.

Sen dullarımızı işitir ve bilirsin.

Rabbimiz günahlarımızı af buyur. zira sen tövbeleri kabul edersin sen çok merhametlisin.

(41)

Allahım bize her hayrı ve iyiliği ihsan et.

Bizi her şerden ve kötülüklerden muhafaza et.

Bismillahirrahmanirrahim

Kul huvallahu ehad                 (deki allah birdir)

Allahussamed                          (allah sameddir)

Lem yelid                                  (o doğmadı)

Velem yuled                             (o doğurmadı)

Velem yekün lehü                   (onun hiçbir dengi,

Küfüven ehad.                          Eşi ve benzeri yoktur)

sadakallahül azim.

 

İşbu evradı şerifin tercümesi

12 zilhicce

1438

Kurban bayramının üçüncü günü tamam oldu.

Bu vesile ile ehli imanın bayramları mübarek olsun.

Yeryüzünde,

Mağripte,

Maşrıkta,

Güncel olması hasebiyle arakanda Müslümanlara sıkıntı verenleri allah sübhanehü kahhar ismi şerifiyle kahruperişan eylesin.

Dua edenlerin dualarından istifade etmek niyetiyle yapılan bu çalışmanın rızai ilahiye sebep olmasını Arhamurrahimin olan allah sübhanehüden niyaz ederiz.

Dua edenlerin bizede dua etmelerini büyük bir lütuf bilir bizde onlara dua ederiz.

Her türlü hata, eksik ve noksanlardan dolayı allah sübhanehüden af ve mağfiret dileriz.

Bu evradı bahaiyyede ki duaların hakkımızda kabul edilmesini rabbimizden niyaz ederiz.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.

Mütercim

Ergün telis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.