MAHZURLU İŞLER

MAHZURLU İŞLER

Allah subhanehünün ve Resulüllah sallallahü aleyhi vesellem efendimizin yasakladığı şeylerden sakınmaya vera’ ve takva denir.

Bir hadisi şerifte nebi aleyhisselam:

allah Teâlâ’nın yasakladığı şeylerden bir zerreyi terk etmek insanların ve cinlerin ibadetlerinden çok daha hayırlıdır buyurdu.

Dolayısı ile haramlardan sakınmak önemli bir ibadettir.

İnsanları meleklerden üstün kılan husus haramlardan sakınmaktır.

İslam âlimleri “Hepsi olmasada”  haram ve günahların bir kısmını maddeler halinde anlatmışlardır.

Bunlarla beraber insanın vicdanını rahatsız edip sızlatan şeylerde sakınılması icap eden hususlardandır.

Zira nebi aleyhisselam: ”günah senin kalbini daraltan şeydir”

“Müftiler fetva verseler de sen kalbine ve vicdanına danış ”buyurdu. Terğip ve terhib

1.Tesbih namazını yalnız kılmak makbuldür.

Cemaatle kılmak tahrimen mekruhtur.

“kaş yapıyorum derken göz çıkarmak gibi sevap kazanacağım derken bid’at olan bir şeyi yapmış olup günah işlemiş olur”

Zira ibadetler tevkifidir. Resulü Ekrem efendimizden bize nasıl geldiyse öyle yapılır. Buna riayet edilirse ibadet olur.

Aksi takdirde ibadet olmaktan çıkar adet olur onunda adı bid’attır.

Daha sevap olur diye beş vakit namaz on vakte çıkarılamaz. Üç vakte de indirilemez.

Teravihten başka sünnet namazlarda insanlara kolaylık olsun diye cemaatle kılınmaz.

2.beş vakit namazla alakalı “revatip sünnetler ”hariç nafile ibadetleri gizli yapmak daha sevaptır.

İlan etmek, riya ve gösteriş olma ihtimaline binaen tahrimen mekruhtur.

3.cemaat: ehlisünnet vel cemaattir.

Her gurubun kendi cemaati değildir.

4.tarikat: şeriatı güzel yaşama yoludur.

Şeriattan ayrı bir yol değildir. İmamı rabbani k.s. sitemizdeki mektuba ta bak.

Şeriatı güzel yaşamadan bir tarikatta bulunmanın bir faydası olmaz.

Şeriat ise: gıybet, kibir, haset, zulüm vs. gibi aşağıda maddeler halinde sayılan günah ve haramlardan, sakınmak Allah cc. emirlerini yerine getirmektir.

Şeriata uymayan bir kimsenin gökte uçması, su üzerinde yürümesi gibi harikulade hallerinin hiçbir kıymeti ve değeri yoktur. İmamı rabbani k.s. sitemizdeki mektubatı oku.

5.kayıtsız şartız itaat ve teslimiyet allah ve resulüllaha ve onların emirlerinedir.

Bu hususta muhayyerlik hakkıda yoktur.

Kimden olursa olsun, Allahın emirlerine, Resulüllahın sünnetlerine muhalif emir ve talimatlara itaat ve teslimiyet yoktur. Kim olursa olsun Allahın emirlerine muhalif olan emir ve talimatlarına kayıtsız şartsız itaat etmek, onu rabbulaleminden başka bir rab edinmek manasına gelir.

Resulü Ekrem efendimiz adiy bin hateme “onlar âlimlerini ve rahiplerini rab edindiler ”mealindeki ayeti okuyunca, adiy bin hatem biz onlara ibadet ve secde etmiyorduk demişti.

Resulü ekreme efendimizde o âlimlerin ve rahiplerin haram ve helal kıldıklarına inanıyor ve yapıyor muydunuz? Diye sormuş, adiy bin hatemde evet demişti.

Resulü Ekrem efendimizde işte o onları rab edinmektir buyurmuştu.

Çünkü haram ve helal doğru ve yanlış yetkisi allaha ve resulüllaha aittir.

Halika isyan söz konusu ise “ana babada dâhil ”hiçbir mahlûka itaat yoktur. H.şerif meali

6.bid’at: itikatta, amelde ve ibadetlerde sünnete muhalif olan hususlardır.

Tesbih namazını cemaatle kılmak bid’attır. İmamı rabbani

Sitemizdeki mektubatı şerifin bid’at bölümüne bak.

Teknolojiyi kullanmak, uçağa, arabaya binmek, masada yemek gibi ibadet ile alakalı olmayan şeyler bid’at değildir.

7.bu manada bid’at ın hasenesi”güzel olanı “yoktur.

Bütün bid’atler kötüdür ve dalalettir. H.ş.meali

Namazlarda kalp ile niyet farzdır. Farz olan niyet yapılmazsa namaz sahih olmaz.

Kalp ile niyeti terk edip veya ihmal edip sadece dil ile yetinmek bid’attır. Namaz sahih olmaz. İmamı rabbani k.s. Sitemizdeki mektuba ta bak

8.mahzurlu şeyleri mubah kılan zaruret, ihtiyaç miktarıdır.

Sınırsız değildir.

9.hac: yol emniyeti, sağlık ve mali imkâna sahip olanlara farzdır.

Bu imkânlara sahip olmayanlara farz değildir. Buna rağmen giderse nafile ibadet yapmış olur.

10.umre: nafile bir ibadettir.

Bir haramın işlenme ihtimali veya bir farzın terk edilme ihtimali varsa umreye gitmek malayanidir. İmamı rabbani k.s. sitemizdeki bununla alakalı mektuplara bak.

İnsanları ticari maksatlar ile umreye gitmeye Zorlamak doğru değildir.

“hayra vesile olan hayır işlemiş gibi

Günaha vesile olanda günah işlemiş olur ”h.ş.meali

11.cum’a namazından sonra öğle namazının farzı gibi kılınan zuhru ahiri

Kılmak lazımdır terk edilmesi doğru değildir.

“mai meşkûkten başka suyun olmadığı bir anda hem o suyla aptest alınıp ayni zamanda ihtiyaten teyemmümde yapıldığı gibi cumanın sıhhatinin şartlarının mevcut olmadığı zamanlar da ihtiyaten zuhru ahir kılınmalıdır.

 

12.ulaşım imkânları kolaylaşsada 90 klm. Uzağa giden şer’an seferi olup farz namazları iki kılmalıdır.

Mukim bir imama uymadığı takdirde farzları dört rekât kılması uygun değildir.

Zira nebi aleyhisselam zamanındada deve ve yaya yürüyüşünden hızlı olan atla seyahat imakanıda vardı. Ayni yolu atla giderse seferi olmaz denilmemiştir.

13.seferi olan kimse akşam hariç sadece farzları kısaltıp iki rekât kılar.

Sünnetleri kılarsa kısaltmaz.

İsterse sünnetleri kılmaya bilir.

İsterse ramazan orucunu sonra kaza etmek şartıyla tutmaya bilir.

14.bir şeyi helal ve haram kılmak allah ve resulüllaha aittir.

Kesin olmayan bir hususta haramdır veya helaldir demek doğru değildir.

15.ibadetlerde öncelik farzlaradır.

Farzları bırakıp Nafilelerle meşgul olmak doğru değildir.

“farzları bırakıp nafilelerle meşgul olmak malayanidir ”

“Allah Teâlâ’nın kulunu sevmediğini alameti malayani ile meşgul olmasıdır. ş.meali İmamı rabbani k.s.

16.sakal sünnettir.

Kesmek haram değil mekruhtur.

17.bir tarikata girmek farz değildir.

“insanlar kıyamette şeriatten sual olunacaklardır tarikattan değil”imamırabbani

Ehlisünnete uygun tarikat faideli ve güzeldir.

18.şeriata “bir kıl kadar bile olsa” muhalif tarikat batıldır.

19.din ticareti yapmak haramdır.

Dini ve kur’anı kerimi alet ederek, istismar ederek elde edilen mal ve parada haramdır.

20.zengine parası için tevazu ve iltifat haramdır.

“bir zengine parasından dolayı tevazu gösterenin dinin üçte ikisi gider. H.ş.meali

21.insanları hor ve hakir görmek haramdır.

“kendisini köpeklerden ve sineklerden bile üstün gören bu yolun büyüklerinden feyiz alamaz ”bu yolun bir mensubu kendisini Frenk gâvurundan bile üstün göremez. İmamı rabbani k.d.s.

Zira insanların akıbetlerini ancak allah bilir. Kâfire ahir ömründe iman nasip olabilir.

22.harama helal demek küfürdür.

23.helal olan bir şeye haram demekte küfürdür.

24.haram ve helal bellidir. Şüpheli şeylerden sakınmak takvadır.

25.azimetle amel etmek takvadır.

26.ruhsatla amel ermekte caizdir.

27.helal olan şeyleri ihtiyaçtan fazla tüketmek, israf olduğu için haramdır.

28.küfre rıza küfürdür.

29.günaha razı olmak günahtır.

30.yalan söylemek haramdır.

31.devlet, millet, vakıf ve dernek parası yemek ve yiyenlere göz yummak haramdır.

32.bir insanda var olan kusuru anlatarak gıybet etmek haramdır.

33.bir insanda olmayan bir kusuru varmış gibi anlatarak iftira etmek haramdır.

34.gıybet edeni dinlemek gıybet etmiş gibi haramdır.

“Gıybet eden: ben onda olanı söylüyorum günah işlemiyorum derse allah ve Resulüllahın haram dediği bir şeye helal dediği için küfre girer”

35.mü’min kardeşinin hakkında “sui zan” kötü düşünmek haramdır.

36.mü’min kardeşinin kötülüğünü istemek haramdır.

37.kalp kırmak gönül yıkmak haramdır.

38.zulüm bir insana haksızlık yapmaktır. Haramdır.

Zulüm ve haksızlık yapanların yanında olmak zulüm yapmalarına yardım etmekte haramdır.

39.hakkı söylememek, hakkı müdafaa etmemek haksızlık karşısında susmak haramdır.

40.mü’min kardeşine üç günden fazla dargın durmak haramdır.

41.mü’min kardeşine kin beslemek haramdır.

42.özür dilemek fazilettir. Özrü kabul etmemek haramdır.

43.saili, maddi ve manevi bir şey isteyen kimseyi Kapıdan kovmak haramdır.

44.iyiliği başa kakmak haramdır.

45.bir kimsenin kendisini kesin cennetlik görmesi küfürdür.

46.bir kimsenin Allahın rahmetinden ümidini kesip kendisini cehennemlik görmesi küfürdür.

Müslüman korkuyla ümit arasında olmalıdır.

“bir kişi cennete gidecek denilse ümitlenirim. Bir kişi cehenneme gidecek deseler endişelenirim”hareti Ömer r.a.

47.gelecekten haber veren falcıya inanmak küfürdür.

48.kendini günahsız saymak ve günahlara tövbe etmemek haramdır.

49.emanete hıyanet haramdır.

Devlet, dernek ve vakıflar ile alakalı bütün mal ve paralar, vazife ve görevler birer emanettir.

“emanete hıyanet münafıklık alametidir ”h.ş.meali

50.kendisine emanet edilen bir sözü ifşa etmek haramdır.

51.aldatmak haramdır.

“aldatan bizden değildir ”h.ş.meali

52.yalan yere şahitlik yapmak haramdır.

  1. zina ve livata haramdır.

Göz zinası, el zinasıda haramdır.

54.içki içmek haramdır.

55.her türlü hırsızlık başkasının malını haksız yere almak haramdır.

56.adam öldürmek haramdır.

57.şahitliği gizlemek haramdır.

58.yalan yere yemin etmek haramdır.

59.küffar ile yapılan harpten kaçmak haramdır.

59.faiz yemek, yedirmek aracılık etmek haramdır.

60.yetim malı yemek haramdır.

61.rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek haramdır.

62.ana babaya eziyet etmek, hizmetlerini yapmamak, öf dahi demek haramdır.

63.akrabalar ile münasebeti kesmek haramdır.

64.hadis uydurmak haramdır.

“bana bilerek ve kasten söylemediğim bir sözü isnat eden cehennemde yerini hazır etsin ”h.ş.meali

65.ramazanda mazeretsiz oruç tutmamak, oruç tutanların karşısında yemek yiyerek saygısızca davranmak haramdır.

66.ölçü ve tartıda hile yapmak haramdır.

“aldatan bizden değildir “h.ş.meali

67.vaktinden önce namazı kılmak haramdır.

  1. Namazı vaktinden sonraya bırakmak, gücü yettiği şartlar müsait olduğu halde hacca gitmemek haramdır.

69.orucu mazeretsiz sonraya bırakmak, kısa günlere veya ileriki zamanlara ertelemek haramdır.

70.zekâtı terk etmek haramdır.

71.bir insana hakaret etmek haramdır.

72.ashabı kirama sövmek küfürdür.

73.zalimin yanında zulmüne yardım ederek çalışmak haramdır.

74.nikâh düşen bir kadınla kapalı bir odada kalmak haramdır.

75.sihir ve büyü yapmak ve yaptırmak haramdır.

76.kur’anı kerimi okumasını unutmak haramdır.

77.bir canlıyı yakmak haramdır.

78.kadının kocasına itaat etmemesi haramdır.

79.ölü hayvan eti ve şer’i usullere göre kesilmemiş etleri yemek haramdır.

80.kumarın her türlüsünü oynamak haramdır.

81.bir insanın malına canına ırzına saldırmak haramdır.

82.bir hâkimin adaletsiz hüküm vermesi haramdır.

83.soygunculuk yapmak, hile ve tuzak ile meşru olmayan yollarla insanların paralarını almak haramdır.

84.her ne şekilde olursa olsun dolandırıcılık yapmak haramdır.

85.verdiği sözünde durmamak haramdır.

“münafıklık alametidir “h.ş.meali

86.bir kadının insanları eğlendirmek, para kazanmak için şarkı türkü söylemesi haramdır.

  1. çarşıda sokakta deniz, hamam ve kaplıcalarda avret mahallini açmak haramdır.

Bakmakta haramdır.

“erkeklerde avret mahalli: göbeğin altından diz kapaklarının altına kadardır.

Kadınlarda ise: eller, yüz, topuklara kadar ayaklar hariç vücudun hepsi avret mahallidir”

Vücut uzuvlarını belli edecek şekilde dar giyinmekte haramdır.

88.cimrilik yapmak ailesinin nafakasını vermemek haramdır. sadakai fıtır ve kurban ibadetlerini yapmamak vebal ve günahtır.

89.bevlden, idrardan sakınmamak haramdır.

“idrardan sakının ayakta yapmayın zira kabir azabının ekserisi ondandır. H.ş.meali

90.bir mahlûk için kurban kesmek haramdır.

Zira kurban ancak allah için kesilir.

91.kibirlenmek haramdır.

“kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez ”h.ş.meali

Güzel giyinmek kibir değildir.

Kibir: hakkı kabul etmemektir.

Kibir: kendini üstün görmektir.

Kibir: başkalarına tepeden bakmak, hor ve hakir görmektir.

92.evladını yanlış yollara yöneltmek haramdır.

93.şeriatın yasakladığı bir yol ve çığır açmak haramdır.

94.müslüman kardeşini herhangi bir şekilde şaka ile dahi olsa korkutmak haramdır.

95.birisi ile boş yere münakaşa ve mücadele haramdır.

96.iyiliğe karşı nankörlük yapmak haramdır.

97.başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırmak haramdır.

98.başkalarını gizlice dinlemek haramdır.

  1. ibadetlere mani olan her türlü faidesiz oyunları oynamak haramdır.

100.mirasta adaletsiz taksimat ve kadınlara haklarını vermemek haramdır.

101.hayızlı ve nifaslı kadınıyla beraber olmak haramdır.

102.müslümanların başına gelen kötü bir hadiseye sevinmek haramdır.

103.esrar, afyon ve benzeri keyif veren içecekleri içmek, satmak ve ticaretini yapmak haramdır.

104.bir âlimin bildikleriyle amel etmemesi haramdır.

105.zikir, tesbih ve kıraat esnasında raks etmek haramdır.

106.bir malı alırken fiyatını düşürmek için kötülemek, ayıplamak haramdır.

107.başkasının evinin içine kapı aralığından veya penceresinden tecessüs ederek bakmak haramdır.

108.küçük çocuklara şehvetle bakmak ve dokunmak haramdır.

109.başkasının evine izinsiz girmek haramdır.

110.insanlara eğilip bükülmek haramdır.

111.zalim bir idareciye, onun yardımcısına hatta yardımcısının yardımcısına dost olmak haramdır.

112.az olsun çok olsun nimetlere karşı şükrü terk etmek haramdır.

113.renginden, uzvundan veya ırkından dolayı bir insanı ayıplamak haramdır.

114.emanetleri ve selamı yerine ulaştırmamak haramdır.

115.birisiyel alay ve istihza etmek haramdır.

116.zalim bir idareciye yaltaklanmak, dalkavukluk yapmak, yağcılık yapmak onun zulmünü tasvip etmek olduğundan haramdır.

117.zalim idarecinin yüzüne muhabbetle tebessüm edip ona dostlukta bulunmak, ona muhabbet beslemek, ona destek olmak haramdır.

“haksızlık yapanlara asla en ufak bir meyil ve muhabbette bulunmayın aksi takdirde sizide ateş yakar ”ayeti kerime meali

118.müslüman kardeşine tuzak kurmak, hile yapmak haramdır.

119.allahın tazim ettiği şeyleri tahkir etmek haramdır.

120.allahın hakir gördüğü şeylere tazim etmek haramdır.

121.görmediği bir şeyi gördüm demek duymadığı bir şeyi duydum demek, bilmediği bir şeyi biliyorum demek haramdır.

122.komşusunun hanımını veya başka bir kadını yoldan çıkarmak için çalışmak haramdır.

  1. her hangi bir şekilde bir erkeğin kendisini kadınlara bir kadınında kendisini erkeklere benzetmesi haramdır.

124.iki kişinin arasını açmak için uğraşmak, laf taşımak haramdır.

125.erkeğin yabancı bir kadına bir kadınında yabancı bir erkeğe şehvetle bakması haramdır.

126.bir Müslümana ve ya bir hayvana lanet okumak haramdır.

127.erkeklerin ipek elbise giymeleri altın yüzük takmaları haramdır.

128.kadınların yabancı erkekler için süslenmeleri haramdır.

129.erkeklerin kendilerini kadınlara beğendirmek için süslenmeleri haramdır.

130.her hususta, her hangi bir şekilde kendisini üstün göstermek için gösteriş yapmak haramdır.

İbadetlerde gösteriş yapmak ise küçük şirktir.

131.her hangi bir şekilde, yolda trafikte arabasıyla, çaldığı müziğiyle insanları rahatsız ve huzursuz etmek günahtır vebaldir.

132.herhangi bir şekilde komşularını rahatsız ve huzursuz etmek haramdır.

133.kul hakkına giren her türlü eylem, iş, söz, zihniyet ve faaliyet haramdır.

İmamı birgüvi hazretleri tarikatı Muhammedîye isimli eserinde kalbin altmış tana manevi hastalığı olduğunu anlatıyor.

Allahımız, İbrahim halilurrahman aleyhi ve ala nebiyyina efendimizin yaptığı duayı anlatarak bize hem dua usulünü Hemde kalplerimizin nasıl olması lazım geldiğini beyan buyuruyor:

*allahım insanların diriltilip hesaba çekileceği,

Mal ve evladın fayda vermeyeceği, ancak selim bir kalp ile allaha kavuşanların fayda göreceği o günde beni mahcup etme,

Yüzümü kara çıkarma,

Beni rezilürüsvay etme. Ayeti kerime meali

*Allahım kalplerimizi kalbiselim eyle.

Gıllügişten,

hakdühasetten,

fitneifesattan,

kibrugururdan,

hevaihevesten muhafaza eyle.

 

*Allahım bizi günahların büyüğünden küçüğünden gizlisinden aşikârından koru.

*Allahım bizi nefsimizin ve şeytanın vesvese ve desiselerinden hile ve tuzaklarından koru.

*allahım bizi insan suretinde görünen şeytanların şerlerinden koru.

*Allahım bilerek veya bilmeyerek yaptığımız küçük, büyük, gizli, aşikâr bütün günahlarımızı af eyle.

*Allahım sen af edicisin af etmeyi seversin.

*Allahım tuttuğumuz oruçları gösterecek halimiz yok.

Kıldığımız namazlarla övünecek durumumuz yok.

*Allahım vermiş olduğun nimetlere karşı

Yaptığımız şükür ve ibadetler ile övünecek takatimiz yok.

*Allahım ses senin, nefes senin, söz senin, güç senin, mülk senin, yetki ve tasarruf senin günahkâr kulda senin.

*Allahım gözyaşı döken günahkârların iniltisi, senin yanında ibadet ve tesbihleriyle övünenlerin seslerinden hayırlıdır.

Günahlarımızın iniltisiyle sana yalvarıp yakarıyoruz,

* rabbimiz beni, anamı babamı, yeryüzündeki bütün mü’minleri af et.

*Allahım İbrahim bin Ethem hazretlerinin duasıyla sana yalvarıyoruz.

Allahım asi ve günahkâr kulun kapına geldi.

Getirecek bir şey bulamadı günahlarını getirip sana geldi.

Sen af etmeye layıksın diye sığınacak yer bulamadı sana geldi.

Af etmezde tart edersen eğer, senden başka af edip merhamet edecek kim varki? Diye sana geldi.

*Allahım sen af edersen başkalarının af etmemesi önemli değil.

*Allahım sen razı olursan başkalarının kızması önemli değil.

*Allahım sen verirsen başkalarının mani olması önemli değil.

*Allahım sen karar verdiysen başkalarının red etmesi önemli değil.

*Allahım sen gel dediysen başkalarının git demesi önemli değil.

*Allahım sen kulum dediysen başkalarının hor görmesi önemli değil.

*Allahım sen iyi dediysen başkalarının kötü demesi önemli değil.

*Allahım sen huzuruna kabul ettiysen başkalarının kovması önemli değil.

*Allahım sen “şirkten başka bütün günahları af ederim” buyurduysan günahlarımızdan dolayı ümitsizliğe düşmemiz doğru değil.

*Allahım sen ”habibim haber ver kullarıma ben gafur ve rahimim” buyurduysan bizim senin gafur ve rahim olduğunu unutmamız doğru değil.

*Allahım sen “ey günah deryasına dalmış günahkâr kullarım” diye günahkârlara “kullarım” buyurduysan bizim günahta israr etmemiz doğru değil.

*Allahım sen ey günahkâr kullarım “Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyin” buyurduysan bizim ümitsiz olmamız doğru değil.

*Allahım sen “şüphesiz allah tövbe eden kullarını sever” buyurduysan bizim tövbesiz olmamız doğru değil.

*Allahım bizi merhametsizlerin eline bırakma.

*Allahım bizi merhametsizlere muhtaç etme.

*Allahım bizi haksızlığa uğramaktan ve haksızlık etmekten muhafaza et.

 

*Rabbimiz biz nasıl ve niçin dua edeceğimizi de bilemiyoruz.

Rabbimiz habibine öğrettiğin bütün dualar ile sana yalvarıp yakarıyoruz.

*Rabbimiz bütün enbiya aleyhimüsselamın dualarıyla sana iltica ediyor yalvarıyoruz.

*Rabbimiz duaları kabul olmuş bütün ehli imanın dualarıyla yalvarıp yakarıyoruz.

*rabbimiz tövbesini kabul ettiğin bütün kullarının yalvarıp yakarmaları gibi sana tövbe ediyor günahlarımızı af etmen için yalvarıyoruz.

*Rabbimiz kur’anı azimüşşandaki bütün dualar ile sana yalvarıp yakarıyoruz.

*Rabbimiz bildirdiğin ve bildirmediğin bütün güzel isimlerinle yalvarıp yakarıyoruz.

*Rabbimiz unutursak bizi muaheze etme.

*Rabbimiz hata edersek bizi sorumlu tutma.

*Rabbimiz bizden öncekilerin yükleri gibi ağır yükleri bize yükleme.

*Rabbimiz gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme.

*Rabbimiz hepimizi af et.

*Rabbimiz hepimizi bağışla.

*Rabbimiz hepimize merhamet et.

*Rabbimiz sen hepimizin mevlası, sahibi ve dostusun!

*Rabbimiz hepimize, bütün Müslümanlara kâfirler topluluğuna karşı yardım et.

*Rabbimiz şu saat arefe akşamı güneşin batmakta olup iftar saatinin yakın olduğu, habibine duaların kabul olunacağını bildirdiğin saattir.

*Rabbimiz dünyevi, uhrevi, ferdi ailevi, şahsi içtimai, dini ve milli bütün hayırları hepimize nasip eyle.

*Rabbimiz bütün müşkillerimizi hal eyle.

*Rabbimiz bütün ihtiyaçlarımızı gideri ver.

Ümmeti Muhammedîn evladına hidayet nasip eyle.

Dertli kullarına derman, hasta kullarına şifa, borçlu kullarına edalar nasip eyle.

Ümmeti Muhammedîn ibadetlerini kabul eyle.

Ümmeti Muhammedîn bayramını mübarek eyle.

Son nefeste İman ile göç ederek esas bayrama nail eyle.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.

Hicri 1438 ramazanı şerif günlerden cum’a