RABITA NEDİR?

 

RABITA NEDİR?

 

SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN KADDESALLAHÜ SİRREHÜL AZİZ HAZRETLERİ RABITAYI ŞÖYLE TARİF EDİYOR.

 

*Rabıta: vasfı muhabbetle sureti piri istifade ve istifaze mülahazasıyla kalben tasavvur etmektir.

(rabıta muhabbet ve sevgiyle mürşidi kâmilin suretini, faidelenmek ve feyiz almak düşüncesiyle kalp ile düşünmektir)

 

*Şahsen görülmemiş ise ruhaniyetini tasavvur eylemektir.

(şayet mürşidi kâmil şahsen ve bizzat görülmemiş ise “rabıta “mürşidi kâmilin ruhaniyetini kalp ile tasavvur etmek ile olur)

 

*Kablel fena turukı musilenin en müessir ve enfei budur.

(fena makamına ulaşmadan önce müridi manevi makamlara ve manevi dercelere ulaştıran yolların en tesirlisi ve en menfaatlisi rabıtadır)

 

*Bu nispet muktedi ile mukteda arasında eşeddi münasebeti,

muktedadaki ulum ve maarifin cezbini,

Azami istifade ve istifazeyi müstelzimdir.

(müridin mürşidine sevgi ve muhabbetle olan bu nispeti yani müridin mürşidine bu manadaki rabıtası,

muktedi olan, mürşide uyan mürid ile mukteda olan, kendisine uyulan mürşidi kâmil arasında şiddetli bir münasebet oluşturup mukteda olan kendisine uyulan mürşidi kâmildeki ilim ve marifetlerin mürid tarafından cezb edilip emilmesini ve müridin çok büyük şekilde manevi yönden faidelenmesine ve feyiz almasına sebep ve vesile olur)

 

*Onun için tarıki rabıta akrabı turuktur. denilmiştir.

(bu büyük faidelerden ve feyizden dolayı rabıta yolu, kişiyi allah sübhanehü indindeki manevi makam ve dercelere ulaştıran yolların en kolayı, en kısası en yakınıdır. denilmiştir)

 

Mektuplar ve mesaili mühimme sayfa 65